เมนูปิด
Untitled Document

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 246)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างสถานที่จัดแสดง ค่าประกันภัย ค่าระวาง หรือค่าขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
----------------------

                     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 569) พ.ศ. 2556 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างสถานที่จัดแสดง ค่าประกันภัย ค่าระวาง หรือค่าขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

                     ข้อ 1 ในประกาศนี้
                        “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

                     ข้อ 2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 569) พ.ศ. 2556 ต้องแสดงหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้เข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศจริง
                        กรณีหน่วยงานของรัฐมีการสนับสนุนช่วยเหลือในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐดังกล่าว ต้องออกหนังสือรับรองการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น โดยต้องระบุรายละเอียดของการสนับสนุนช่วยเหลือไว้ในหนังสือรับรองด้วย

                     ข้อ 3 การยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างสถานที่จัดแสดง ค่าประกันภัย ค่าระวาง หรือค่าขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องแสดงหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า ได้จ่ายค่าใช้จ่ายไปเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างสถานที่จัดแสดง ค่าประกันภัย ค่าระวาง หรือค่าขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศนั้น

                     ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สุทธิชัย สังขมณี
(นายสุทธิชัย สังขมณี)
อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 11-09-2014