เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 138)

เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นเงินได้พึงประเมินของผู้ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัย

 

----------------------------------------

 

                             อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 252 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นเงินได้พึงประเมินของผู้ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัยดังต่อไปนี้

 

                             ข้อ 1 ผู้ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้พึงประเมินมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

                                    (1) ต้องเป็นบุคคลธรรมดา บุคคลที่ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี กองมรดกของผู้ตายที่ยังมิได้แบ่ง คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียน

                                    (2) ต้องเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร จากกิจการที่ทำในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

                                    (3) ต้องมีการลงทะเบียนต่อศูนย์หรือหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยของทางราชการ

 

                             ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2547 ที่ต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. 2548 

 

ประกาศ ณ วันที่  8 เมษายน พ.ศ. 2548

 

ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

(นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์)

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 21-08-2014