เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่  140)

เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์   ซึ่งเป็นการฝากเงินในประเทศ

 

------------------------------------

   

                                     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3  วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่ 301) พ.ศ. 2539  อธิบดีกรมสรรพากร กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  หรือดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์  ซึ่งเป็นการฝากเงินในประเทศไว้ดังต่อไปนี้

 

                           ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้  เป็นวรรคสองของข้อ 6  ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 64) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้  สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์  ซึ่งเป็นการฝากเงินในประเทศ  ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2539

                                   “การแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแทนก็ได้” 

 

                           ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546  เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

 

ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

(นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์)

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 21-08-2014