เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เรื่อง    กำหนดสถาบันการเงินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้

-----------------------------------

   

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 6 จัตวา (8) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 251 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศ ดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ 1  กำหนดให้บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นสถาบันการเงิน

 

                  ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

 

ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

(นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์)

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022