เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 99)

เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ สำหรับกรณีครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชน ออกจากงานเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2(57) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 233 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดี กรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ เกี่ยวกับกรณีครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชน ออกจากงานเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนได้รับจาก กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เมื่อครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนออกจากงานเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้

                      (1) กรณีเหตุสูงอายุ ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนต้องออกจากงานเมื่อมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาทำงานกับโรงเรียนเอกชนที่ทำงานอยู่ก่อนออกจากงานไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์

                      (2) กรณีทุพพลภาพ ต้องเป็นกรณีที่แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนผู้นั้นไม่สามารถประกอบอาชีพครูต่อไปได้

                      (3) กรณีตาย ไม่ว่าการตายนั้นจะเกิดจากการปฏิบัติงานหรือไม่

                      ทั้งนี้ ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนต้องมีการส่งเงินสมบทเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และต้องมีหลักฐานจากโรงเรียนเอกชนเพื่อรับรองว่า ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนออกจากงานเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย แล้วแต่กรณีมาแสดงด้วย

 

                ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

 

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022