เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 11)

เรื่อง    กำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

---------------------------------------

 

                              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 91/10 มาตรา 91/12 และมาตรา 91/21(3) แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงกำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ เพื่อใช้ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรดังต่อไปนี้

 

                              ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (6) ของวรรคหนึ่ง ของข้อ 1  ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538

                                      “(6) แบบ ภ.ธ.02.1 แบบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกัน”

 

                              ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการยื่นรายการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.  2549

 

ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

(นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์)

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 21-08-2014