เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 79)

เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 362) พ.ศ.2542 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ใบริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องทำข้อตกลงกับสถาบันการเงินผู้ถือหุ้น และสถาบันการเงินผู้ถือหุ้นต้องยินยอมหักรายจ่ายอื่นที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับเงินปันผลลดลงเป็นจำนวนเท่ากับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทบริหารสินทรัพย์นั้น

                          รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับเงินปันผลตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า รอบระยะเวลาบัญชีที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ผู้จ่ายเงินปันผลประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

 

                ข้อ 2  บริษัทบริหารสินทรัพย์และสถาบันการเงินที่ทำข้อตกลงตาม ข้อ 1 ต้องนำส่งสำเนาข้อตกลงดังกล่าวให้กรมสรรพากรพร้อมการยื่นรายการตามแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)

 

                ข้อ 3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2543

 

ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 23-08-2014