เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เรื่อง    กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรเกินกว่าหนึ่งหมายเลข

 

--------------------------

 

                            ด้วยในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพื่อชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล  อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลรายหนึ่งมีเลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรหนึ่งหมายเลข ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545

 

                           เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรและเป็นการอำนวยความสะดวกแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีอากร  อธิบดีกรมสรรพากรอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 เอกาทศ แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร เฉพาะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีอากรตามมาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 67(2) แห่งประมวลรัษฎากร และมีตัวแทนในการประกอบกิจการในประเทศไทยมากกว่าหนึ่งราย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรเกินกว่าหนึ่งหมายเลขได้ โดยให้ตัวแทนแต่ละรายมีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรตัวแทนละหนึ่งหมายเลข และให้ตัวแทนเป็นผู้ยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรแทนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว

 

                           ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม  พ.ศ. 2549

 

ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

(นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์)

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022