เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 72)

เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเล ระหว่างประเทศ

---------------------------------------------


                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 314) พ.ศ.2540 อธิบดีกรมสรรพากร โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคำนวณกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สำหรับ เงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไว้ ดังต่อไปนี้
                ข้อ 1  การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการ ขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประมวลรัษฎากร
                ข้อ 2  รายได้ที่จะนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการซึ่งจะ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น หมายความถึงรายได้ ดังต่อไปนี้
                          (1) รายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
                                (ก) กรณีผู้ประกอบการขนส่งประเภทสายการเดินเรือ หมายความถึง รายได้ตามสัญญารับขนของทางทะเล ทั้งนี้ตามที่ได้มีการออกใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือตามบัญชีค่าระวางเรือ (Freight Manifest)
                                “(ข) กรณีผู้ประกอบการขนส่งประเภทเรือจรที่ไม่มีกำหนดเวลา เดินทางที่แน่นอน หมายความถึง รายได้ตามสัญญารับขนของทางทะเล ทั้งการรับขนของ ทางทะเลประเภท Voyage Charter ซึ่งจะต้องมีการออกเอกสาร Charter Party หรือการรับขนของทางทะเลประเภท Time Charter ที่ผู้ประกอบการขนส่งเป็นผู้รับภาระ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเดินเรือทั้งหมด เช่น การดูแลรักษาเรือ การประกันภัย การจัดหากัปตันเรือและลูกเรือ และการตรวจสภาพเรือ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายผันแปรอันเนื่องมาจากการใช้เรือ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการเทียบท่า และค่าขนถ่ายสินค้า”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 75) ใช้บังคับ 1 มกราคม 2541 เป็นต้นไป)
                          (2) รายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ให้หมาย ความรวมถึง รายได้ดังต่อไปนี้ด้วย
                                “(ก) รายได้จากการฝากสินค้าในการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศระหว่างกัน (Slot Exchange) ระหว่างผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเลซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเลอื่น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
                                - ต้องมีการทำสัญญาฝากสินค้าในการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศระหว่างกัน
                                - ต้องเป็นการฝากสินค้าในการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศสำหรับการเดินเรือในเส้นทางเดียวกัน และจำนวนสินค้าที่ฝากนั้นจะต้องไม่เกินกว่าเนื้อที่ในระวางเรือที่เข้าทำสัญญาฝากสินค้าใน 1 รอบของการเดินเรือ
                                การเดินเรือในเส้นทางเดียวกัน หมายถึง การเดินเรือโดยมีเส้นทางที่ผ่านประเทศหนึ่งไปยังท่าเรือในประเทศอื่น ๆ และกลับมายังประเทศนั้น ถือเป็นหนึ่งรอบการเดินเรือ โดยมีการระบุรายชื่อท่าเรือ และชื่อเรือไว้ในสัญญา ทั้งนี้ จะมีการจอดที่ท่าเรือในเส้นทางที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ก็ได้ แต่จะไม่มีการเดินทางไปท่าเรืออื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
                                ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ จะต้องจัดทำรายงานเพื่อแสดงต่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ตามแบบรายงานและระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีกำหนด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 144) ใช้บังคับ 6 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป)
                                (ค) รายได้จากค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่ง สินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่ผู้ประกอบการขนส่งเรียกเก็บนอกเหนือจากค่าระวาง เช่น
                                      - ค่าระวางที่เรียกเก็บเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม การใช้ท่าเรือ (Terminal Handling Charge (THC) และ Cost Recovery charge (CRC))
                                      - ค่าระวางที่เรียกเก็บเพิ่มเติมเมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น (Bunker Adjustment Factor (BAF))
                                      - ค่าระวางที่เรียกเก็บเพิ่มเติมเมื่อมูลค่าของเงินตราต่างประเทศ ลดลง ซึ่งเป็นเหตุให้รายได้ค่าระวางที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลงไปด้วย (Currency Adjustment Factor (CAF))
                                      - ค่าระวางที่เรียกเก็บเพิ่มเติมเนื่องจากท่าเรือมีการปรับหรือ เรียกเก็บค่าเครื่องมือขนถ่ายสินค้าจากผู้ขนส่ง (Crane Charge)
                                      - เงินส่วนลดที่ได้รับคืนจากความสามารถในการให้บริการ ขนส่งได้จำนวนมาก (Rebate)
                                (ง) รายได้หรือผลกำไรจากการคำนวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทยของทรัพย์สินหรือหนี้สินส่วนที่เป็นกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่งประเทศได้มาหรือจ่ายไปในรอบระยะเวลบัญชี หรือที่คงเหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลบัญชี
                                (จ) รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดจากรายได้จากการขนส่ง สินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากประเภทออมทรัพย์และมีจำนวน รวมในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ในรอบระยะเวลาบัญชี
                ข้อ 3  กรณีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศประกอบ กิจการทั้งที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หากรายจ่ายใดเป็นรายจ่ายโดยตรงของกิจการที่ได้รับยกเว้นให้ผู้ประกอบกิจการนำ รายจ่ายดังกล่าวไปหักออกจากบัญชีรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้รับยกเว้น นั้น และหากรายจ่ายใดที่เป็นรายจ่ายร่วมกันในการประกอบกิจการทั้งสองประเภท และ ไม่สามารถแยกได้โดยชัดแจ้งว่าส่วนใดเป็นรายจ่ายของกิจการใด ให้ผู้ประกอบกิจการ เฉลี่ยรายจ่ายนั้นตามส่วนของรายได้ของแต่ละกิจการ
                ข้อ 4  กรณีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุน จะได้รับสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 314) พ.ศ. 2540 เฉพาะรายได้ที่เกิดจากการรับ ขนส่งสินค้าของเรือที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
                ข้อ 5  กรณีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศประกอบ กิจการอื่นทั้งที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศดังกล่าว คำนวณกำไรสุทธิและ ขาดทุนสุทธิของแต่ละกิจการแยกต่างหากจากกัน และห้ามมิให้นำผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในรอบ ระยะเวลาบัญชีของกิจการหนึ่งไปหักออกจากกำไรสุทธิของอีกกิจการหนึ่ง
                ข้อ 6  ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศจะต้องจัดให้มีบัญชี สำหรับรายได้และรายจ่ายที่ได้จากการประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ เป็นแต่ละลำเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้านั้น ในกรณีเช่าเรือจากผู้อื่นมาใช้ในการขนส่งสินค้า ดังกล่าว ต้องระบุถึงหลักฐานแห่งสัญญาเช่าเรือ (Charter Party) ด้วย
                ข้อ 7  การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
                         “ (1) ให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศยื่นรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล พร้อมทั้งบัญชีงบดุล บัญชีทำการและบัญชีกำไรขาดทุน ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามแบบที่อธิบดีกำหนดพร้อมกับชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่นั้น และยื่นรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่อธิบดีกำหนดพร้อมกับชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่นั้น“
( แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 118) ใช้บังคับ 11 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป )
                         “ (2) กรณีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศประกอบกิจการอื่นทั้งที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศดังกล่าวแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แยกบัญชีทำการและบัญชีกำไรขาดทุนออกเป็นคนละชุดเสมือนหนึ่งเป็นคนละนิติบุคคล”
( แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 212) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                “ข้อ 8  ข้อ 8 ให้ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่ประสงค์จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 314) พ.ศ. 2540 ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานประเมินตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด โดยให้ยื่นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ “
( แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 118) ใช้บังคับ 11 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป )
                ข้อ 9  เงินปันผลที่ผู้รับอยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือ ภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล ระหว่างประเทศที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยคำนวณกำไรสุทธิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้เท่านั้น
                ข้อ 10  กรณีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศประกอบ กิจการอื่นทั้งที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมที่เกิดจากกิจการใด เป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เฉพาะเงินปันผลที่ จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยคำนวณกำไรสุทธิตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้จ่ายเงินปันผลต้องระบุใน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ชัดเจนว่า เงินได้ที่จ่ายนั้นจำนวนใดได้มาจากกิจการใด
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 62))
                ข้อ 11  ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจวินิจฉัย และคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตามประกาศนี้ด้วย
                ข้อ 12  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2541

ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 23-08-2014