เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 69)

เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับผลประโยชน์ที่ได้จากการควบเข้ากันของธนาคารตามกฎหมาย ว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ และหรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้ เกินกว่าเงินทุน

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2(42) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 207 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการ ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับผลประโยชน์ที่ได้จากการควบเข้ากันของธนาคารตามกฎหมายว่า ด้วยการธนาคารพาณิชย์และหรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินุทน ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ต้องเป็นการควบเข้ากันของธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคาร พาณิชย์ และหรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ โดยความ เห็นชอบของกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย

 

                ข้อ 2  ให้บริษัทจำกัดอันได้ตั้งขึ้นใหม่ด้วยควบเข้ากันนั้น แจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้น ตามทะเบียนหุ้นทั้งของต่างบริษัทที่ควบเข้ากัน และบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ ต่ออธิบดีกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทใหม่

 

                ข้อ 3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที 3 กันยายน พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2540

 

ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022