เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 53)

เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้ กรณีเงินได้ จากการโอนทรัพย์สินเพื่อแยกบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยออกจากกัน

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 282) พ.ศ.2538 อธิบดีกรมสรรพากร โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้จากการโอนทรัพย์สินเพื่อแยกบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยออกจากกัน ไว้ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่

                           (ก) บุคคลธรรมดา

                           (ข) กองมรดก

                           (ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญ

                           (ง) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

                           (จ) บริษัทจดทะเบียน

                           (ฉ) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

                           (ช) บริษัทเงินทุน

 

                ข้อ 2  บริษัทผู้รับโอนต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อการรับโอนธุรกิจประกันชีวิต หรือรับโอนธุรกิจประกันวินาศภัย ตามมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 หรือตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535

 

                ข้อ 3  ผู้ถือหุ้นในบริษัทผู้รับโอน จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเดิม และสัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทใหม่จะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนในบริษัทเดิม

 

                ข้อ 4  บริษัทผู้รับโอน ต้องนำกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนที่ยกมาจากปีบัญชีก่อนปีบัญชีสุดท้าย ไปจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญเต็มจำนวน ตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม โดยให้ส่วนที่เหลือเศษไม่ลงตัวและกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ของผลการดำเนินงานงวดปีบัญชีสุดท้าย ยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร

 

                ข้อ 5  ผู้โอนจะต้องไม่เป็นลูกหนี้ภาษีอากรค้างของกรมสรรพากร ณ วันที่โอน เว้นแต่ได้จัดให้มีธนาคารหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้ภาษีอากรค้าง และค่าใช้จ่ายในการบังคับหนี้ดังกล่าวแล้ว

 

                ข้อ 6  ผู้โอนต้องแจ้งการโอนทรัพย์สินดังกล่าว ให้กรมสรรพากรทราบล่วงหน้าก่อนวันที่โอนไม่น้อยกว่า 15 วัน

 

                ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538

 

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 23-08-2014