เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 51)

เรื่อง    กำหนดลักษณะของเครื่องบันทึกการเก็บเงินซึ่งได้รับสิทธิให้หักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคา ตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 ตรี วรรคสอง (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 264) พ.ศ.2536 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดลักษณะของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ซึ่งได้รับสิทธิให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ตามมาตรา 4 ตรี แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ตัวเครื่องบันทึกการเก็บเงินซึ่งใช้สำหรับบันทึกการเก็บเงินเพื่อการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ตามมาตรา 86/6 หรือมาตรา 86/7 แห่งประมวลรัษฎากร

 

                ข้อ 2  ส่วนพ่วงของเครื่องบันทึกการเก็บเงินตามข้อ 1 ซึ่งใช้ในการออกใบกำกับภาษีเท่านั้น และไม่สามารถบันทึกโปรแกรมได้ด้วยแป้นพิมพ์ (Keyboard) แต่ต้องให้ส่วนระบบควบคุมกลาง (CPU) เป็นตัวสั่งงาน ดังนี้

                          (1) Pre Checker

                          (2) File Server และ

                          (3) Optical Disk

 

                ข้อ 3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2536

 

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022