เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 28)

เรื่อง    กำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 ตรี มาตรา 56 มาตรา 56 ทวิ และมาตรา 86 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงกำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาเพื่อใช้ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 25) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการสำหรับยื่นเงินได้พึงประเมิน ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2529

 

                ข้อ 2  ให้กำหนดแบบดังต่อไปนี้เป็นแบบเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

                           (1) แบบ ภ.ง.ด.90 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับ

                                 (ก) ผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้หลายประเภท หรือผู้มีเงินได้ประเภทเดียว แต่มิใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร

                                 (ข) กองมรดกของผู้ตายที่ยังมิได้แบ่งและมีเงินได้

                                 (ค) ผู้มีเงินได้ที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

                           (2) แบบ ภ.ง.ด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เพียงประเภทเดียว

                           “(2 ทวิ ) แบบ ภ.ง.ด.92 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เพียงประเภทเดียวที่ยื่นแบบแสดงรายการด้วยข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 89) ใช้บังคับ 1 ม.ค. 2544 เป็นต้นไป)

                           (3) แบบ ภ.ง.ด.93 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้ที่ขอชำระภาษีก่อนกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการประจำปี ตามมาตรา 52 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

                           (4) แบบ ภ.ง.ด.94 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินฯ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เงินได้จากการรับเหมาฯ หรือเงินได้จากการประกอบธุรกิจ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (5)(6)(7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่

                           “(5) แบบ ภ.ง.ด. 95 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับคนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 120) ใช้บังคับ 1 มค.2546 เป็นต้นไป)

                           (6) แบบ ภ.ค.05 แบบคำร้องขอเสียภาษีเงินได้เหมาเป็นงวด

                                 “แบบแสดงรายการตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบแสดงรายการที่กรมสรรพากรจัดพิมพ์ขึ้นเท่านั้น เว้นแต่อธิบดีจะสั่งเป็นอย่างอื่น”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 57) ใช้บังคับ 23 พ.ย. 2538 เป็นต้นไป)( ดูประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ใช้แบบแสดงรายการภาษีที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2545 )

 

                ข้อ 3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำ พ.ศ. 2530 ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. 2530 หรือ พ.ศ. 2531 แล้วแต่กรณีเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2531

 

บัณฑิต บุณยะปานะ

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022