เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 19)

เรื่อง    กำหนดให้ผู้ยื่นรายการแสดงรายการหรือแจ้งข้อความตามมาตรา 17 (2) แห่งประมวลรัษฎากร

---------------------------------------------

 

                เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(2)แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2525 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ยื่นรายการแสดงรายการหรือแจ้งข้อความ และยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินพร้อมกับการยื่นรายการ ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  (ยกเลิกโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 63) ใช้บังคับสำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2539 ซึ่งจะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป)

 

                ข้อ 2  ให้ผู้ยื่นรายการตามมาตรา 58(2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แสดงรายการการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้มีเงินได้ที่ไม่ถึงเกณฑ์ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินพร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ก. หรือจะแสดงรายการดังกล่าวไว้ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก. ก็ได้

 

                ข้อ 3  ให้ผู้ยื่นรายการตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร แจ้งข้อความเกี่ยวกับการออกเงินค่าภาษีเงินได้ให้แก่ผู้มีเงินได้ว่าออกให้ครั้งเดียว ออกให้ตลอดไป หรืออื่น ๆ ให้ชัดเจน ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินพร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 และภ.ง.ด.1 ก.

 

                ข้อ 4  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินประจำ พ.ศ. 2526 ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2526

 

วิทย์ ตันตยกุล

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 23-08-2014