เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 12)

เรื่อง    กำหนดให้ผู้ทำการค้าของเก่าประเภทรถยนต์มีบัญชีพิเศษ

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2494 อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดให้ผู้ทำการค้าของเก่าประเภท รถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มีบัญชีพิเศษตามแบบบัญชีที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย ว่าด้วยการค้าของเก่าและให้กรอกข้อความลงในบัญชีพิเศษนี้นั้น ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ผู้ทำการค้าของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ลงรายการในบัญชีพิเศษให้เสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่มีอยู่ ได้มาหรือจำหน่ายไปในแต่ละครั้ง ไม่ว่ารถยนต์นั้นได้ซื้อมาขายหรือขายแทนผู้อื่น การลงรายการในบัญชีดังกล่าวให้เขียนด้วยหมึก หรือพิมพ์เป็นภาษาไทย ถ้าใช้ภาษาต่างประเทศต้องมีภาษาไทยกำกับส่วนตัวเลขจะใช้ตัวเลขไทยหรืออารบิคก็ได้

 

                ข้อ 2  ให้กรอกเลขหมายทะเบียนรถยนต์ไว้ในรายการ “ตำหนิรูปพรรณ”

 

                ข้อ 3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2523

 

พนัส สิมะเสถียร

อธิบดีกรมสรรพากร

 

(ร.จ. เล่ม 97 ตอนที่ 165 วันที่ 27 ตุลาคม 2523)

ปรับปรุงล่าสุด: 23-08-2014