เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 10)

เรื่อง    กำหนดให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน มีบัญชีพิเศษ ตามมาตรา 17 แห่งประมวลรัษฎากร

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2494 อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนมีบัญชีพิเศษตามแบบท้ายประกาศนี้หรือมีบัญชีพิเศษให้มีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบท้ายประกาศนี้แสดงรายการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบโรคศิลปะและกรอกข้อความลงในบัญชีพิเศษนั้น ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  รายการในบัญชีพิเศษต้องลงทันทีหรือภายในสามวันนับแต่วันมีรายการนั้นเกิดขึ้นแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะมีการจ่ายเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม

 

                ข้อ 2  การกรอกข้อความลงในบัญชีพิเศษให้ใช้ภาษาไทย ถ้าใช้ภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยกำกับไว้ด้วย สำหรับตัวเลขจะใช้ตัวเลขไทยหรืออารบิคก็ได้

 

                ข้อ 3  ให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลเก็บรักษาบัญชีพิเศษไว้ ณ สถานพยาบาลนั้น ๆ พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ทันที

 

                ข้อ 4  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2522

 

พนัส สิมะเสถียร

อธิบดีกรมสรรพากร

 

(ร.จ. เล่ม 96 ตอนที่ 162 วันที่ 20 กันยายน 2522)

 

ภาพบัญชี   บัญชีพิเศษ

ปรับปรุงล่าสุด: 23-08-2014