เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 9)

เรื่อง    ยกเว้นการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในวรรคสามของมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2521 อธิบดีกรมสรรพากรให้ยกเว้นการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินตามมาตรา 50(4) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะกรณีที่จดแจ้งการหักเงินภาษีไว้ในฎีกาเบิกเงินตามมาตรา 53 แห่งประมวลรัษฎากร และได้มีการออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามระเบียบของทางราชการแล้ว

 

                ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2522 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522

 

พนัส สิมะเสถียร

อธิบดีกรมสรรพากร

 

(ร.จ. เล่ม 96 ตอนที่ 28 วันที่ 1 มีนาคม 2522)

ปรับปรุงล่าสุด: 23-08-2014