เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 7)

เรื่อง    กำหนดเงินได้ส่วนที่ได้จ่ายไปเป็นรายจ่ายในต่างประเทศของบริษัทการค้า

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 79) พ.ศ.2521 อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับเงินได้ส่วนที่จ่ายไปเป็นรายจ่ายในต่างประเทศของบริษัทการค้านั้น ต้องเป็นเงินได้ส่วนที่ได้จ่ายไปในกรณีต่อไปนี้ภายใน 5 รอบระยะเวลาบัญชี นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่บริษัทการค้ามีเงินได้ และมีจำนวนไม่เกินสมควร

                (1) ค่าโฆษณา

                (2) ค่ารับรอง

                (3) ค่าเดินทาง

                (4) ค่าที่พัก

                (5) รายจ่ายต่าง ๆ ของสำนักงานสาขาในต่างประเทศแต่ไม่รวมถึงค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2521

 

พนัส สิมะเสถียร

อธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่ง

อธิบดีกรมสรรพากร

 

(ร.จ. เล่ม 95 ตอนที่ 125 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2521)

ปรับปรุงล่าสุด: 23-08-2014