เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 1)

เรื่อง    กำหนดให้ผู้มีเงินได้จากการทำกิจการโรงสีข้าว มีบัญชีพิเศษแสดงรายการและปริมาณข้าวเปลือก ต้นข้าว ปลายข้าวและรำ

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2494 อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดให้ผู้มีเงินได้จากการทำกิจการโรงสีข้าวมีบัญชีพิเศษตามแบบท้ายประกาศนี้แสดงรายการและปริมาณข้าวเปลือก ต้นข้าว ปลายข้าว และรำ ซึ่งมีอยู่ ได้มาและจำหน่ายไปเป็นรายวันและให้กรอกข้อความลงในบัญชีพิเศษนั้น ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  รายการในบัญชีพิเศษต้องลงให้เสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่มีอยู่ ได้มาหรือจำหน่ายไปแต่ละครั้ง

 

                ข้อ 2  การกรอกข้อความลงในบัญชีพิเศษให้ใช้ภาษาไทย ถ้าใช้ภาษาต่างประเทศให้มีภาษีไทยกำกับ

 

                ข้อ 3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522

 

ชาญชัย ลี้ถาวร

อธิบดีกรมสรรพากร

 

(ร.จ. เล่ม 91 ตอนที่ 77 วันที่ 1 พฤษภาคม 2517)

ปรับปรุงล่าสุด: 23-08-2014