เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่ 159)

เรื่อง  กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  หัก ณ ที่จ่าย

----------------------------

 

                     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดี   กรมสรรพากรจึงกำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อใช้ยื่นรายการต่อเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

 

                      ข้อ 1   ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 58) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 94) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

                                “แบบแสดงรายการตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ใช้ยื่นโดยแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ (Format) ของข้อมูลที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดก็ได้ โดยผู้ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ต้องยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมสรรพากร”

 

                       ข้อ 2   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการยื่นรายการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

 

                               ประกาศ ณ  วันที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549

 

  ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

 (นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์)

    อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 21-08-2014