เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่ 160)

เรื่อง  กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของบริษัท

  หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

------------------------------

 

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 67 ทวิ มาตรา 68 มาตรา 69 มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงกำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เพื่อใช้ยื่นรายการต่อเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

 

                 ข้อ 1   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 16) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525

 

                           “แบบแสดงรายการตาม (4) ใช้ยื่นโดยแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ (Format) ของข้อมูลที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดก็ได้ โดยผู้ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ต้องยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมสรรพากร”

 

                  ข้อ 2   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการยื่นรายการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

 

                               ประกาศ ณ  วันที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549

 

                                                            ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

                                                        (นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์)

                                                              อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 21-08-2014