เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 24)

เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ตัวแทนของผู้ประกอบการจดทะเบียน จัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการที่ตนทำการแทน ตามมาตรา87/2 แห่งประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 87/2 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดทำรายงานของตัวแทนเกี่ยวกับกิจการที่ตนทำการแทนผู้ประกอบการจดทะเบียน ไว้ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ตัวแทนของผู้ประกอบการจดทะเบียนในราชอาณาจักรจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แห่งประมวลรัษฎากร เกี่ยวกับชนิดของสินค้าที่ตัวแทนได้รับมอบจากตัวการเพื่อจัดจำหน่าย

 

                ข้อ 2  ให้ตัวแทนของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอกราชอาณาจักร จัดทำรายงานเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งได้แก่รายงานภาษีขาย ตามมาตรา 87(1) รายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87(2) และรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แห่งประมวลรัษฎากร เกี่ยวกับกิจการขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอกราชอาณาจักรที่ตนทำการแทน

 

                ข้อ 3  การจัดทำรายงานของตัวแทน ตามข้อ 1 และ 2 ให้ถือปฏิบัติตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร

 

                ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534

 

บัณฑิต บุณยะปานะ

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022