เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 40)

เรื่อง    หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นอากรแสตมป์เกี่ยวกับธุรกรรม การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความใน (27) ของมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาออก ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น รัษฎากร (ฉบับที่ 335) พ.ศ.2541 อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  การกระทำตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ ที่จะได้รับยกเว้นต้องเป็นการกระทำตราสารในโครงการการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

                ข้อ 2  ต้องมีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งเป็นที่รับรองทั่วไป

 

                ข้อ 3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2542

 

จักรี รัตยันตรกร

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 21-08-2014