เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 32)

เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสารบางลักษณะ

 

--------------------------------

 

                           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 103 (3) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 และมาตรา 123 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2497 อธิบดีกรมสรรพากร โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศดังต่อไปนี้

 

                           ข้อ 1  ในประกาศนี้

                                      “ตราสาร” หมายความว่า ตราสารที่ต้องชำระอากรเป็นตัวเงินตามประกาศนี้

                                      “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

                           ข้อ 2  ให้กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ตามมาตรา 103 (3) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับตราสารใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ เฉพาะที่ตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้น ตามลักษณะแห่งตราสาร 11. (1) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้าย หมวด 6 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร

 

                           ข้อ 3  วิธีเสียอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามข้อ 2 ให้ผู้ทรงตราสารชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ โดยชำระไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์

 

                           ข้อ 4  ให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้รับชำระเงินค่าอากรจากผู้ที่ต้องเสียอากรตามข้อ 3 ระบุข้อความในตราสารนั้นว่า “ชำระอากรแล้ว” ก่อนจ่ายตราสารให้แก่ผู้ที่ต้องเสียอากร

 

                           "ข้อ 5   เงินค่าอากรที่ต้องชำระตามข้อ 3 และเงินค่าอากรที่รับชำระตามข้อ 4 ให้ตลาดหลักทรัพย์นำไปยื่นขอชำระและชำระเงิน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่ตลาดหลักทรัพย์ตั้งอยู่โดยใช้แบบขอเสียอากรเป็นตัวเงินตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดและให้ชำระเดือนละ 2 งวด คือ

                                      (1) งวดแรก ค่าอากรที่ต้องชำระหรือได้รับเป็นตัวเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ของเดือน ให้นำไปยื่นชำระภายในวันที่ 22 ของเดือนเดียวกัน

                                      (2) งวดที่สอง ค่าอากรที่ต้องชำระหรือได้รับเป็นตัวเงินตั้งแต่วันที่ 16 ถึงวันสุดท้ายของเดือน ให้นำไปยื่นชำระภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป"

( แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 45) ใช้บังคับ 11 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป )

 

                           ข้อ 6  ถ้าตลาดหลักทรัพย์มีความประสงค์จะขอชำระค่าอากรเป็นตัวเงินล่วงหน้าก่อนจ่ายตราสารตามข้อ 3 ให้ชำระล่วงหน้าได้ ณ สถานที่ดังกล่าวในข้อ 5 โดยใช้แบบขอเสียอากรเป็นตัวเงินตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด และไม่ต้องยื่นชำระเป็นเดือนละ 2 งวด ตามที่กำหนดในข้อ 5 อีก

 

                           ข้อ 7  เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้นำเงินค่าอากรที่ต้องชำระหรือได้รับเป็นตัวเงินไว้จากผู้ที่ต้องเสียอากร ไปชำระ ณ สถานที่และภายในกำหนดเวลาตามข้อ 5 และข้อ 6 เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ถือว่าตราสารตามรายการในแบบขอเสียอากรเป็นตัวเงินของตลาดหลักทรัพย์ได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว

 

                           ข้อ 8  ให้ตลาดหลักทรัพย์ทำทะเบียนคุมตราสารตามข้อ 2 โดยแสดงหมายเลขใบหุ้นที่มีอยู่ จ่ายไป และแสดงหมายเลขใบหุ้นที่เสียอากรแสตมป์แล้ว

 

                           ข้อ 9  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2533 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2533

 

บัณฑิต บุณยะปานะ

อธิบดีกรมสรรพากร

 

(ร.จ. เล่มที่ 107 ตอนที่ 156 วันที่ 27 สิงหาคม 2533)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022