เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

  เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 163)

  เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สิน

ประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน

-------------------------------

   

                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2549 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน ดังต่อไปนี้

 

                       ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 157) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน ลงวันที่ 15 กันยายน พ. ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

                                  “ข้อ 1 “ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการ” หมายความว่า ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้าหรือให้บริการรับจ้างผลิตสินค้า”

 

                       ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 157) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน ลงวันที่ 15 กันยายน พ. ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

                                    “ข้อ 3 ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการที่ขายต้องมีหลักฐานการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ สัญญาซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน บัญชีทรัพย์สิน หรือเอกสารอื่นใดในทำนองเดียวกัน โดยเครื่องจักรใหม่ที่ซื้อทดแทนต้องเป็นทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการที่ขาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าหรือการให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าที่ดีขึ้น หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าของกิจการ และต้องเป็นเครื่องจักรที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน”

 

                      ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (จ) ของข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 157) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน ลงวันที่ 15 กันยายน พ. ศ. 2549

 

                               “(จ) ทรัพย์สินที่ได้มาตามโครงการซึ่งมูลค่าของทรัพย์สินนั้นได้รวมเป็นมูลค่าของโครงการ ซึ่งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามความในมาตรา 3 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2549” 

 

     ประกาศ ณ วันที่  25  เมษายน  พ.ศ. 2550

 

   ศานิต  ร่างน้อย

         (นายศานิต  ร่างน้อย)

      อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 21-08-2014