เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 196)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
---------------------------------------

                    อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 280 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้ประสบอุทกภัย ดังต่อไปนี้

                    ข้อ 1 ผู้ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้พึงประเมินมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
                            (1) ต้องเป็นบุคคลธรรมดา บุคคลที่ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี กองมรดกของผู้ตายที่ยังไม่ได้แบ่ง คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียน
                            (2) ต้องเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร จากกิจการที่ทำในพื้นที่ประสบอุทกภัย
                            (3) ต้องมีการลงทะเบียนไว้กับศูนย์หรือหน่วยงานให้ความช่วยเหลือของทางราชการ

                    ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2553 ที่ต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. 2554ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 21-08-2014