เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 195 )
เรื่อง กำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
----------------------------------

                                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 56 และมาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงกำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อใช้ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรดังต่อไปนี้
                                       ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 28) เรื่อง กำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2531

                                       ข้อ 2 ให้กำหนดแบบดังต่อไปนี้เป็นแบบเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
                                               (1) แบบ ภ.ง.ด.90 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับ
                                                    (ก) ผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้หลายประเภท หรือผู้มีเงินได้ประเภทเดียว แต่มิใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร
                                                    (ข) กองมรดกของผู้ตายที่ยังมิได้แบ่งและมีเงินได้
                                                    (ค) ผู้มีเงินได้ที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
                                               (2) แบบ ภ.ง.ด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เพียงประเภทเดียว
                                               (3) แบบ ภ.ง.ด.92 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เพียงประเภทเดียวที่ยื่นแบบแสดงรายการด้วยสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
                                               (4) แบบ ภ.ง.ด.93 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้ที่ขอชำระภาษีก่อนกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการประจำปี ตามมาตรา 52 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
                                               (5) แบบ ภ.ง.ด.94 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินฯ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เงินได้จากการรับเหมาฯ หรือเงินได้จากการประกอบธุรกิจ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (5)(6)(7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่
                                               “(6) แบบ ภ.ง.ด. 95 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคหรือศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ”
                                                (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 216) ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2554 ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                               แบบแสดงรายการตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบแสดงรายการที่กรมสรรพากรจัดพิมพ์ขึ้นเท่านั้น เว้นแต่อธิบดีจะสั่งเป็นอย่างอื่น

                                       ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2553 ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. 2553 หรือ พ.ศ. 2554 แล้วแต่กรณีเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 21-08-2014