เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 203)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้
ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากหรือเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้
อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
-----------------------------

                           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 524) พ.ศ. 2554 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากหรือเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้
                           ข้อ 1 การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 524) พ.ศ. 2554 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้

                           ข้อ 2 บุคคลธรรมดาที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ต้องเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคำนวณหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดานำเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปคำนวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว

                           ข้อ 3 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่คำนวณเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร

                           ข้อ 4 บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ต้องมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์การได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 3 มาตรา 4 หรือ มาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 524) พ.ศ.2554 แล้วแต่กรณี พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้


ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 20-08-2014