เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 205)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินช่วยเหลือที่จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ซึ่งได้รับผลกระทบหรือความเสียหาย อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง
ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
----------------------------------

                              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 และมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 523) พ.ศ. 2554 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินช่วยเหลือที่จ่ายให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งได้รับผลกระทบหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้
                              ข้อ 1 เงินได้เท่าจำนวนเงินช่วยเหลือที่จ่ายให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งได้รับผลกระทบหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
                                      (1) เงินได้เท่าจำนวนเงินช่วยเหลือที่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับจากบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัย
                                      (2) เงินได้เท่าจำนวนเงินช่วยเหลือที่บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
                                      (3) ต้องเป็นเงินช่วยเหลือที่บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามคำปรึกษาแนะนำ ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท รวมทั้งการเจรจาเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
                                      (4) ต้องมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

                              ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป หรือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 20-08-2014