เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 206)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ของ
ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
__________________

                         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 527) พ.ศ. 2554 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

                         ข้อ 1 การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินที่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นนั้น ต้องมีการลงทะเบียนต่อศูนย์หรือหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยของทางราชการ

                         ข้อ 2 การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินหรือราคาทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคหรือช่วยเหลือเพื่อชดเชยความเสียหายที่ได้รับนอกเหนือจากกรณีตามข้อ ๑ ซึ่งไม่เกินมูลค่าความเสียหายที่ได้รับ ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นนั้น จะต้องเป็นผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นนั้น

                         ข้อ 3 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้โดยไม่ต้องนำไปรวมเป็นเงินได้พึงประเมินหรือรายได้ในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 20-08-2014