เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 216)
เรื่อง กำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
_______________________________

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 56 และมาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรอธิบดีกรมสรรพากรจึงกำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อใช้ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรดังต่อไปนี้

                    ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (6) ของข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 195) เรื่อง กำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ลงวันที่ 18 มีนาคมพ.ศ.2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
                            “(6) แบบ ภ.ง.ด. 95 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคหรือศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ”

                    ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2554 ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 20-08-2014