เมนูปิด
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 233)
เรื่องกำหนดวิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยอาศัยอำนาจตามความในวรรคสอง ของมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 528) พ.ศ. 2554 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดวิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการซื้อ อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ดังต่อไปนี้
ข้อ 1  ให้ยกเลิกความใน (6) (7) และ (8) ของข้อ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 213) เรื่อง กำหนดวิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร พร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“(6) กรณีสามีภริยาซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุด ในอาคารชุดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย โดยสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียวให้ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็น ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย เป็นฝ่ายได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
(7)กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้และต่างฝ่ายต่างเป็นผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
(ก) ถ้าต่างฝ่ายต่างยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับ ในปีภาษีที่ล่วงมาตามวรรคหนึ่งของมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากรให้ต่างฝ่ายต่าง ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
(ข)ถ้าต่างฝ่ายต่างยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินเฉพาะส่วนที่ เป็นเงินได้พึงประเมินตาม 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่ถือเป็นเงินได้ของอีกฝ่าย ตามวรรคสามของมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้
(ค) ถ้าสามีภริยาตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน โดยถือเอาเงินได้ พึงประเมินของตนเป็นเงินได้ของสามีหรือภริยาอีกฝ่ายหนึ่งตามวรรคสามของมาตรา 57 ฉแห่งประมวลรัษฎากรให้ผู้มีเงินได้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้และ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส่วนของสามีหรือภริยาด้วย”
ข้อ 3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปทั้งนี้ ความใน (6) (7) และ (8) ของข้อ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 213) เรื่อง กำหนดวิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้น ภาษีเงินได้สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคาร ชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555 เดิมที่ยกเลิกตามประกาศนี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะการยกเว้นภาษีเงินได้ปีภาษี พ.ศ. 2554

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

สาธิต รังคสิริ
อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 20-08-2014