เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 243)
เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี
และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

----------------------------------

                               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ดังต่อไปนี้

                               ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 104) เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 108) เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

                               ข้อ 2 กำหนดให้การยื่นรายการข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดังต่อไปนี้ เป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
                                       (1) ภ.ง.ด.90 สำหรับผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้หลายประเภท หรือผู้มีเงินได้ประเภทเดียวแต่มิใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th
                                       (2) ภ.ง.ด.91 สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เพียงประเภทเดียว ให้ยื่นรายการได้ดังนี้
                                            (ก) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th
                                            (ข) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางแอพพลิเคชั่น (Application) ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ของกรมสรรพากรที่ใช้สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์พกพาที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ (Mobile Device) ทั้งนี้ เฉพาะผู้มีเงินได้ที่มิได้เลือกเสียภาษีตามมาตรา 48(5) แห่งประมวลรัษฎากร หรือมิได้หักลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) (ฏ) แห่งประมวลรัษฎากร
                               การยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในกำหนดเวลาตามที่กำหนดในข้อ 4 และให้ถือเป็นคำร้องขอคืนสำหรับผู้มีสิทธิขอคืนที่ได้แสดงความประสงค์ขอคืนภาษีอากร

                               ข้อ 3 ผู้มีเงินได้ที่มีความประสงค์จะยื่นรายการตามข้อ 2 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือทางแอพพลิเคชั่น (Application) ของกรมสรรพากร แล้วแต่กรณี และให้ถือเป็นสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้อีกแห่งหนึ่ง

                               ข้อ 4 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว ภายในเดือนมีนาคมทุก ๆ ปี โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีวันสุดท้ายของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตรงกับวันหยุดราชการ ให้ยื่นได้ภายในวันทำการถัดไป

                               ข้อ 5 ผู้มีเงินได้ต้องชำระภาษี (ถ้ามี) พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การชำระเงินภาษีดังกล่าวจะต้องใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร ผ่านผู้ให้บริการรับชำระภาษีที่มีข้อตกลงกับกรมสรรพากร
                               การชำระภาษีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีภาษีต้องเสียให้ชำระทั้งหมดในคราวเดียวกัน เว้นแต่กรณีการยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร หากภาษีที่ต้องเสียมีจำนวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป ผู้มีเงินได้จะชำระเป็นสามงวด งวดละเท่า ๆ กัน ตามมาตรา 64 แห่งประมวลรัษฎากร ก็ได้

                               ข้อ 6 ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร เป็น “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” เพื่อรับชำระเงินภาษี

                               ข้อ 7 การเสียภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์ เมื่อได้มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร และได้รับใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรตามจำนวนเงิน ซึ่ง “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” ตามข้อ 6 ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้วการลงลายมือชื่อตามวรรคหนึ่งจะจัดพิมพ์ขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก็ได้

                               ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2555 ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022