เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินปันผล
จากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
สำหรับการโอนทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
----------------------------------

                                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 และมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 544) พ.ศ. 2555 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่ผู้มีเงินได้ แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล สำหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

                                 ข้อ 1 ในประกาศนี้
                                         “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
                                         “กิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กิจการดังต่อไปนี้
                                         (1) ระบบขนส่งทางราง หรือทางท่อ
                                         (2) ไฟฟ้า                                         
                                         (3) ประปา
                                         (4) ถนน ทางพิเศษ หรือทางสัมปทาน
                                         (5) ท่าอากาศยานหรือสนามบิน
                                         (6) ท่าเรือน้ำลึก
                                         (7) โทรคมนาคม
                                         (8) พลังงานทางเลือก
                                         (9) ระบบบริหารจัดการน้ำ หรือการชลประทาน
                                         (10) ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการเพื่อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วย
                                         “เงินปันผล” หมายความว่า เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับจากกองทุนรวมที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                                 ข้อ 2 การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้มีเงินได้ แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลซึ่งมิใช่นิติบุคคล สำหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
                                         (1) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานผู้จ่ายเงินปันผลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ 3
                                         (2) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานต้องแจ้งต่อกรมสรรพากรว่าจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ใด เป็นจำนวนเท่าใด โดยระบุรายชื่อ เลขประจำตัวประชาชน (กรณีคนไทย) หรือใบสำคัญคนต่างด้าว จำนวนเงินปันผล และวันที่จ่ายเงินปันผล ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่จ่ายเงินปันผล และ
                                         (3) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนว่าเงินปันผลดังกล่าวเป็นเงินปันผลที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

                                 ข้อ 3 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับและการกระทำตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
                                         (1) ผู้ยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ต้องแจ้งต่อกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับแต่วันยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
                                         (2) การโอนทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
                                         (3) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานต้องประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศไทยเท่านั้น
                                         (4) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานต้องมีการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อย
                                         (5) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานต้องแจ้งการได้มาซึ่งทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลต่อไปนี้ต่อกรมสรรพากรภายใน 30 วันนับแต่วันที่โอนทรัพย์สินนั้น
                                               (ก) รายชื่อผู้จำหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้ใช้สิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
                                               (ข) เลขทะเบียนนิติบุคคลตาม (ก)
                                               (ค) รายการทรัพย์สิน
                                               (ง) ราคาทรัพย์สิน ณ วันที่ได้มา
                                               (จ) วันที่ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
                                         (6) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานต้องแจ้งรายชื่อผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลต่อไปนี้ต่อกรมสรรพากรภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ใช้ประโยชน์มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น
                                               (ก) รายชื่อผู้ใช้ประโยชน์
                                               (ข) เลขประจำตัวประชาชน (กรณีคนไทย) หรือใบสำคัญคนต่างด้าว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลของผู้ใช้ประโยชน์
                                               (ค) ค่าตอบแทนที่ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพื้นฐานจ่ายให้หรือได้รับจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
                                               (ง) วิธีการจ่ายเงิน เช่น งวดของการชำระเงิน
                                               (จ) วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของโครงการ
                                               ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนด้วย และ
                                         (7) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานต้องยื่นงบการเงินประจำปีต่อกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับแต่วันยื่นงบการเงินประจำปีต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
                                         (8) เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผู้โอนหรือผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นผู้โอนหรือผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี ต้องร่วมกันจัดทำหนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ โดยผู้โอนอสังหาริมทรัพย์ต้องแจ้งหนังสือรับรองพร้อมแนบสำเนาสัญญาการโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ดังนี้
                                               (ก) แจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินท้องที่ที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยให้ส่งมอบหนังสือรับรองพร้อมสำเนาสัญญาการโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย และ
                                               (ข) แจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร โดยให้ส่งมอบหนังสือรับรองพร้อมสำเนาสัญญาการโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวผ่านสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่ผู้โอนอสังหาริมทรัพย์มีภูมิลำเนา หรือสถานประกอบการตั้งอยู่ หรือในเขตท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย
                                               ทั้งนี้ หนังสือรับรองดังกล่าวต้องมีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินปันผล จากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการโอนทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป)

                                 ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร
เอกสารแนบ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022