เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 248)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากรัฐบาล
เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น
-----------------------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 570) พ.ศ. 2556 อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินที่ได้รับจากรัฐบาล เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยอันมีลักษณะถาวร ทั้งนี้ สำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
                                           ข้อ 1 การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินที่ได้รับจากรัฐบาล เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย ต้องเป็นเงินที่จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลธรรมดา หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการเพื่อป้องกันอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย
                                           ข้อ 2 ผู้มีเงินได้ต้องนำเงินที่ได้รับจากรัฐบาลไปใช้ในการดำเนินการเพื่อการป้องกันอุทกภัยวาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดทรัพย์สินอันมีลักษณะถาวร โดยทรัพย์สินดังกล่าวต้องมีอายุการใช้งานเกินกว่าหนึ่งปีหรือหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
                                           ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร


ปรับปรุงล่าสุด: 11-09-2014