เมนูปิด

คำชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง การขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง
_________________

                  ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในเขตพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลายแห่งถูกปิด เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการในหลายท้องที่ไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรภายในกำหนดเวลาที่ประมวลรัษฎากรกำหนด โดยเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมัติขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา นั้น

                  กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ดังนี้

                   1. ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองซึ่งมีสถานประกอบการหรือภูมิลำเนา อยู่ในเขตท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (สส.) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรภาค (สภ.) และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ (สท.) นี้
                        1.1 สภ.1 ได้แก่
                              1.1.1 ท้องที่ สส. พระนคร 2 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. กรุงเทพมหานคร 1
                              1.1.2 ท้องที่ สส. ปทุมวัน 1 สส. ปทุมวัน 2 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. กรุงเทพมหานคร 3
                              1.1.3 ท้องที่ สส. พญาไท ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. กรุงเทพมหานคร 4
                              1.1.4 ท้องที่ สส. ราชเทวี 1 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. กรุงเทพมหานคร 5
                              1.1.5 ท้องที่ สส. จตุจักร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. กรุงเทพมหานคร 7
                              1.1.6 ท้องที่ สส. หลักสี่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. กรุงเทพมหานคร 9

                        1.2 สภ.2 ได้แก่
                              1.2.1 ท้องที่ สส. ห้วยขวาง 2 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. กรุงเทพมหานคร 10
                              1.2.2 ท้องที่ สส. สวนหลวง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. กรุงเทพมหานคร 12
                              1.2.3 ท้องที่ สส.บึงกุ่ม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. กรุงเทพมหานคร 19

                        1.3 สภ.3 ได้แก่
                              1.3.1 ท้องที่ สส.บางรัก 1 สส.บางรัก 2 สส.บางรัก 3 ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ สท. กรุงเทพมหานคร 22
                              1.3.2 ท้องที่ สส.ยานนาวา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. กรุงเทพมหานคร 23

                        1.4 สภ.6 ได้แก่
                              1.4.1 ท้องที่ สส.เมืองราชบุรี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. ราชบุรี
                              1.4.2 ท้องที่ สส.เมืองประจวบคีรีขันธ์ สส.ทับสะแก สส.บางสะพาน สส.บางสะพานน้อย สส.ปราณบุรี สส.สามร้อยยอด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. ประจวบคีรีขันธ์

                        1.5 สภ.7 ได้แก่ ท้องที่ สส.เมืองนครสวรรค์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. นครสวรรค์

                        1.6 สภ.11 ได้แก่
                              1.6.1 ท้องที่ สส.เมืองภูเก็ต 1 สส.เมืองภูเก็ต 2 สส.ถลาง สส.กะทู้ ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ สท. ภูเก็ต
                              1.6.2 ท้องที่ สส.เมืองชุมพร สส.สวี สส.ทุ่งตะโก สส.ละแม สส.หลังสวน สส.พะโต๊ะ สส.ท่าแซะ สส.ปะทิว ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. ชุมพร
                              1.6.3 ท้องที่ สส.เมืองพังงา สส.ตะกั่วป่า สส.ตะกั่วทุ่ง สส.คุระบุรี สส.เกาะยาว สส.ท้ายเหมือง สส.ทับปุด สส.กะปง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. พังงา
                              1.6.4 ท้องที่ สส.เมืองสุราษฎร์ธานี สส.กาญจนดิษฐ์ สส.ดอนสัก สส.ไชยา สส.ท่าชนะ สส.พนม สส.ท่าฉาง สส.บ้านนาสาร สส.บ้านนาเดิม สส.เคียนซา สส.พระแสง สส.เวียงสระ สส.พุนพิน สส.บ้านตาขุน สส.ชัยบุรี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. สุราษฎร์ธานี 1
                              1.6.5 ท้องที่ สส.เกาะสมุย สส.เกาะพะงัน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. สุราษฎร์ธานี 2
                              1.6.6 ท้องที่ สส.เมืองนครศรีธรรมราช สส.ทุ่งสง สส.ท่าศาลา สส.ทุ่งใหญ่ สส.เชียรใหญ่ สส.ชะอวด สส.หัวไทร สส.พรหมคีรี สส.สิชล สส.ปากพนัง สส.ร่อนพิบูลย์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ สท. นครศรีธรรมราช
                              1.6.7 ท้องที่ สส.เมืองกระบี่ สส.เหนือคลอง สส.อ่าวลึก สส.เกาะลันตา สส.เขาพนม สส.ปลายพระยา สส.คลองท่อม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. กระบี่
                              1.6.8 ท้องที่ สส.เมืองระนอง สส.ละอุ่น สส.กระบุรี สส.กะเปอร์ ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ สท. ระนอง

                        1.7 สภ.12 ได้แก่
                              1.7.1 ท้องที่ สส.เมืองพัทลุง สส.เขาชัยสน สส.ตะโหมด สส.ควนขนุน สส.ปากพะยูน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. พัทลุง
                              1.7.2 ท้องที่ สส.เมืองสตูล สส.ละงู สส.ทุ่งหว้า ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ สท. สตูล
                              1.7.3 ท้องที่ สส.เมืองตรัง สส.ปะเหลียน สส.รัษฎา สส.กันตัง ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ สท. ตรัง
                              1.7.4 ท้องที่ สส.สทิงพระ สส.สะเดา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. สงขลา 1
                              1.7.5 ท้องที่ สส.หาดใหญ่ 1 สส.หาดใหญ่ 2 สส.นาหม่อม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. สงขลา 2
                              1.7.6 ท้องที่ สส.เมืองยะลา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. ยะลา
                              1.7.7 ท้องที่ สส.เมืองปัตตานี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. ปัตตานี
                              1.7.8 ท้องที่ สส.เมืองนราธิวาส สส.สุไหงโก-ลก ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ สท. นราธิวาส

                   2. ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้ประกอบการตาม 1. ซึ่งมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรภายในกำหนดเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557

                   3. แบบแสดงรายการภาษีที่ผู้ประกอบการได้รับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ แสดงรายการและชำระภาษีอากรตามคำชี้แจงกรมสรรพากรฉบับนี้ มีดังนี้
                        3.1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1 ก ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.2 ก ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.3 ก ภ.ง.ด.53 ภ.ง.ด.54
                        3.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามแบบ ภ.ง.ด. 50 ภ.ง.ด. 51
                        3.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ. 30 และ ภ.พ. 36
                        3.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบ ภ.ธ. 40
                        3.5 อากรแสตมป์ ตามแบบ อ.ส. 4 อ.ส. 4 ก และแบบ อ.ส. 4 ข

                   4. กรณีผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ซึ่งมี สถานประกอบการหรือภูมิลำเนาตั้งอยู่ในท้องที่ สส. อื่นนอกจาก 1. และมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรภายในกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 หากประสงค์จะขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร ให้ยื่นคำร้องผ่าน สส. สท. หรือ สภ. ที่ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหรือภูมิลำเนาตั้งอยู่ในเขตท้องที่ สส. สท. หรือ สภ. นั้น

                     จึงขอชี้แจงและประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

 

กรมสรรพากร
9 เมษายน 2558

สำนักกฎหมาย
โทร. 0-2272-9056

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022