เมนูปิด

การขอคืนเงินภาษีการรับมรดก

ในกรณีผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ชำระภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือได้ชำระไว้เกินกว่าที่ต้องเสีย ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับคืนภาษี                 

ผู้มีสิทธิได้รับคืนภาษีการรับมรดกที่ยื่นคำร้องขอคืนภาษีการรับมรดก โดยใช้คำรองขอคืนเงินภาษีอากร (ค.10) เป็นแบบคำร้องขอคืนภาษีการรับมรดก ภายใน 5 ปีนับแต่วันชำระภาษีทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแห่งใดแห่งหนึ่ง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

  1. ใบเสร็จรับเงินภาษีการรับมรดก
  2. หลักฐานแสดงการเสียภาษีการรับมรดกไว้เกิน
  3. หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ขอคืน                 

กรมสรรพากรจะพิจารณาคืนเงินภาษี พร้อมกับหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีอากร (ค.20) ตามที่อยู่ที่ระบุในคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร (ค.10) และในการขอรับเงินคืนภาษีไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากเงินภาษีที่คืน

 

ปรับปรุงล่าสุด: 16-11-2020