เมนูปิด

การอุทธรณ์ภาษีการรับมรดก

        ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหากไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมิน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี โดยยื่นแบบคำอุทธรณ์ (ภ.ม.6) โดยให้พิมพ์จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร และสามารถยื่นแบบคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
        1. สำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
        2. สำนักงานสรรพากรภาคแห่งใดแห่งหนึ่ง
        3. สำนักงานสรรพากรพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่ง

        คณะกรรมการอุทธรณ์ต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ (อาจขยายได้แต่ไม่เกิน 90 วัน) โดยจัดทำคำวินิจฉัยแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัย แต่หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ ให้มีสิทธิฟ้องต่อศาลภาษีอากร ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์

ปรับปรุงล่าสุด: 16-11-2020