เมนูปิด

ส่วนที่ 2     ฟังเสียงข่าว


วิธีการคำนวณราคาตลาดวิธีการคำนวณราคาตลาดที่ยอมรับตามหลักสากล มีดังนี้

 1. Traditional Transaction Methods

  - วิธีเปรียบเทียบกับราคาที่มิได้มีการควบคุม (Comparable Uncontrolled Price Method)

  - วิธีราคาขายต่อ (Resale Price Method)

  - วิธีราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus Method)

 2. Transactional Profit Methods

  - วิธีแบ่งกำไร (Profit Split Method)

  - วิธีแบ่งกำไรสุทธิเป็นรายธุรกรรม (Transactional Net Margin Method)

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-05-2012