เมนูปิด

ประมวลคำถาม-คำตอบ  การกำหนดราคาตลาดของกิจการข้ามชาติ
รูปคำถามตามคำสั่งกรมสรรพากรเลขที่ ป.113/2545ฯ และเอกสารเผยแพร่จะมีการจัดทำเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่
รูปคำตอบอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ
รูปคำถามคำสั่งกรมสรรพากรเลขที่ ป.113/2545ฯ จะมีผลใช้บังคับย้อนหลังก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2545 หรือไม่
รูปคำตอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 เป็นเพียงแนวปฏิบัติของเจ้าพนักงานสรรพากรในการตรวจและ แนะนำผู้เสียภาษี จึงไม่มีกำหนดเวลาบังคับใช้
รูปคำถามขอให้อธิบายคำจำกัดความ ต่อไปนี้ให้ชัดเจน
รูปคำตอบ"กิจการข้ามชาติ" คือ กลุ่มนิติบุคคลที่มีการจัดตั้งกิจการเพื่อดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศและมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีความสัมพันธ์กันในลักษณะการเป็นเจ้าของ การถือหุ้น การควบคุม หรือจัดการ ในบริษัทที่เป็นสาขา บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เป็นตัวแทนโดยสำนักงานใหญ่หรือบริษัทแม่

"Transfer Pricing" คือ การที่คู่สัญญาทำธุรกรรมระหว่างกัน โดยอาจมีการกำหนดราคาซื้อ-ขายสินค้าหรือให้บริการที่แตกต่างไปจากราคาตลาด (Arm's Length Price)

"กิจการในกลุ่มเดียวกัน" คือ กิจการในกลุ่มบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในการจัดการ การควบคุมหรือร่วมทุน โดยทางตรงหรือ โดยทางอ้อม เช่น บริษัทในเครือ
รูปคำถามธุรกรรมในลักษณะใด เข้าข่ายอยู่ในบังคับตามสั่ง ป.113/2545
รูปคำตอบธุรกรรมลักษณะใดๆ ที่กระทำกับคู่สัญญาของตน โดยไม่มีรายได้ตอบแทนหรือมีรายได้ตอบแทนต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามความข้อ2 วรรคแรก คำสั่งฯ ป.113/2545
รูปคำถามบริษัทแม่ส่ง spare part ที่ไม่ใช้แล้วแต่สภาพยังใช้งานได้ให้แก่บริษัทในเครือในประเทศไทยโดยไม่คิดเงิน แต่จะถูกประเมินราคาโดยกรมศุลกากรเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับสรรพากรอย่างไร
รูปคำตอบราคาประเมินของกรมศุลกากรใเป็นหลักฐานในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปคำถามการกำหนดราคาซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามราคาตลาดที่ยอมรับโดยกรมสรรพากร จะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณอากรขาเข้าตามกฎหมายศุลกากร ได้หรือไม่ หากไม่ได้ จะมีโอกาสที่2 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกันได้หรือไม่ในอนาคต
รูปคำตอบเป็นการบังคับใช้กฎหมายคนละฉบับ
รูปคำถามกรณีเจ้าหน้าที่สรรพากรพิจารณาแล้ว สรุปว่า ราคาที่บริษัทใช้ยังต่ำกว่าราคาตลาด จึงประเมินรายได้เพิ่มขึ้น ถามว่า บริษัทในเครือต่างประเทศ จะบันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มจากราคาที่ถูกประเมินเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
รูปคำตอบหลักการคำนวณราคาตลาดตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 เป็นวิธีการที่ยอมรับตามหลักสากลบริษัทในเครือต่างประเทศจะบันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับกฎหมายการจัดเก็บภาษีของประเทศนั้นๆ
รูปคำถามการกำหนดราคาในตลาดที่แข่งขันโดยสมบูรณ์โดยธรรมชาติมีความเป็นไปได้ยากซึ่งต่างจากตลาดผูกขาดนั้น ปัญหาว่ากรมสรรพากรใช้มาตรฐานอะไรในการกำหนดราคา และการกำหนดราคาตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 จะเป็นช่องว่างทำให้เจ้าหน้าที่สรรพากรใช้อำนาจต่อรองกับผู้เสียภาษี และจะมีมาตรการป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างไร
รูปคำตอบกรมสรรพากรได้กำหนดวิธีคำนวณเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาตลาดไว้ตามข้อ 3 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 เป็นวิธีคำนวณตามหลักการของ OECD - Organization for Economic Cooperation and Development ซึ่งได้รับการรับรองโดยสากลและนานาประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เป็นต้น นำมาใช้ ทั้งนี้ การที่ออกคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 ทำให้เจ้าหน้าที่สรรพากรและผู้เสียภาษีใรวิธีการคำนวณหาราคาตลาดที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นแนวทางเดียวกัน
รูปคำถามทาง LTO มีการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ โดยแยกตามประเภทของธุรกิจหรือไม่
รูปคำตอบLTO มีทีมกำกับดูแลแต่ละประเภทธุรกิจที่จะให้คำแนะนำได้
รูปคำถามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 เน้นกิจการข้ามชาติเพราะอะไร จะใช้กับกิจการภายในประเทศ ได้หรือไม่
รูปคำตอบเหตุผลที่เน้นกิจการข้ามชาติ เนื่องจากการกำหนดราคาโอนเป็นการถ่ายเทกำไรระหว่างกลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกันจากประเทศที่มีอัตราภาษีสูงไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำกว่า ทำให้เกิดการจัดสรรรายได้ภาษีระหว่างประเทศที่ไม่เป็นธรรม จะใช้คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 กับกิจการในประเทศได้ หากเป็นการกำหนดราคาโอนเพื่อถ่ายเทกำไรระหว่างกลุ่มกิจการที่มีความสัมพันธ์กันจากกิจการที่มีกำไรสุทธิไปยังกิจการที่ขาดทุนหรือ มีกำไรแต่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
รูปคำถามเอกสาร 10 ข้อ บางข้อเป็นความลับของธุรกิจจะรั่วไหลหรือไม่ ใครจะรับผิดชอบ
รูปคำตอบโดยปกติเจ้าหน้าที่จะถือว่าข้อมูลของผู้เสียภาษีเป็นความลับ ซึ่งไม่อาจเปิดเผยให้ใครทราบได้ หากเจ้าหน้าที่เป็นผู้เปิดเผย จะมีความผิดตามมาตรา 10 แห่งประมวลรัษฎากร
รูปคำถามจะรู้ได้อย่างไรว่าราคาของบริษัทเป็นราคาโอน และราคาตลาดคือเท่าใด
รูปคำตอบราคาซื้อขายระหว่างกิจการที่มีความสัมพันธ์กันเมื่อเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายระหว่างกิจการที่ไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วแตกต่างกัน ถือว่ามีการกำหนดราคาโอนเกิดขึ้นแล้ว โดยถือราคาของกิจการที่ไม่มีความสัมพันธ์กันเป็นราคาตลาด
รูปคำถามความสัมพันธ์กันเป็นอย่างไร
รูปคำตอบไม่มีความสัมพันธ์กัน คือ เป็นอิสระต่อกัน ไม่มีอำนาจบังคับ จัดการ สั่งการ กำหนดนโยบายหรือกลยุทธ์ใดๆ ต่อกันได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ ในต้นทุนหรือการจัดการมีแต่การซื้อขายกันเท่านั้น ดังนั้น ความสัมพันธ์กันจะมีลักษณะตรงข้าม รูปแบบของความสัมพันธ์กันอาจไม่สามารถเห็นได้ในชั้นเดียวเพราะโครงสร้างองค์กรมีลักษณะซับซ้อน หรือเป็นความสัมพันธ์ทางอ้อม ผ่านหลายประเทศ
รูปคำถามเลือกวิธีคำนวณราคาตลาดแล้ว กรมสรพากรจะยอมรับจริงหรือ และควรเลือกวิธีใด เลือกแล้วเปลี่ยนได้หรือไม่
รูปคำตอบกรมสรรพากรจะยอมรับวิธีการคำนวณราคาตลาดที่เห็นว่าเหมาะสม ถูกต้อง มีเหตุผลและมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนพอเพียง การจะเลือกวิธีการใด ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละกิจการ แต่ละปีจะเปลี่ยนวิธีการคำนวณตามเหตุผลและข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไปได้
รูปคำถามต้องทำเอกสารเป็นภาษาไทยหรือไม่
รูปคำตอบหากเป็นภาษาอังกฤษ จะมีคำแปลเฉพาะส่วนที่เห็นว่าสำคัญก็ได้ แต่ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศอื่น ต้องแปลเป็นภาษาไทย

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 15-12-2006