เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร รายชื่อผู้รับทำการวิจัยฯ (ฉบับที่ 1)

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑)

---------------------------------------------

                          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสรรพากรประกาศดังต่อไปนี้                           ข้อ ๑ กำหนดให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม                                    (๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของบริษัท สามารถ รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด                                    

                                   (๒) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ของบริษัท ไนเน็กซ์ ไซเอ็นซ์ แอนด์ เทคโนโลยีเอเซีย จำกัด

                                   (๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด

                                   (๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท เอลคอมรีเซิซ จำกัด

                                   (๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                   (ยกเลิกโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๖) -  

                                   (๗) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  

                                   (๘) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด

                                   (๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต บริษัท แพนเทค อาร์ แอนด์ ดี จำกัด

                                   (๑๐) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Research and Development Center) บริษัท มินีแบไทย จำกัด

                                   (๑๑) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด

                                   (๑๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โกลบัล เทค แลบอราทอรี จำกัด

                                   (๑๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จำกัด

                                   (๑๔) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                   (๑๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอไลน์ จำกัด

                                   (๑๖) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท พรีเมียร์โกลเบิลคอร์เปอเรชั่น จำกัด

                                   (๑๗) ศูนย์วิจัยและพัฒนา (ดอนเมือง) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

                                   (๑๘) บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด

                                   (๑๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เอเทรียม เทคโนโลยี จำกัด

                                   (๒๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

                                   (๒๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                                   (ยกเลิกโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๒๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                                   (ยกเลิกโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๒๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามเภสัช จำกัด

                                   (๒๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ๒๐๐๑ สยามอีโคโนมิค จำกัด

                                   (๒๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามทรีอโกรฟอเรสตี้ จำกัด

                                   (๒๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด สาขาที่ ๑

                                   (๒๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด สาขาที่ ๒

                                   (๒๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด สาขาที่ ๓

                                   (๒๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด สาขาที่ ๔

                                   (๓๐) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด

                                   (๓๑) ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

                                   (๓๒) บริษัท ปณปัญญ์ จำกัด

                                   (๓๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แคล - คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาที่ ๑

                                   (๓๔) สำนักงานนวัตกรรม แพน ราชเทวี บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

                                   (๓๕) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท นันยาง อินสปายเรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

                                   (๓๖) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์

                                   (๓๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด สำนักงานสาขาที่ ๑

                                   (๓๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด

                                   (๓๙) ส่วนวิจัยและพัฒนาสินค้า บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

                                   (๔๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มัทสุชิตะ อิเล็คทริค เอวีซี (ประเทศไทย) จำกัด

                                   (๔๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

                                   (๔๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท วี-เอฟ ไล้ท์ติ้ง จำกัด

                                   (๔๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แวนการ์ด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสสิส จำกัด สาขาที่ ๑

                                   (๔๔) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด

                                   (๔๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เน็ต แกดเจตส์ จำกัด

                                   (๔๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จำกัด

                                   (๔๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัท โปรซอฟท์ จำกัด

                                   (๔๘) โครงการศูนย์เทคโนโลยีพลังงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                                   (ยกเลิกโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๔๙) โครงการอุทยานอุตสาหกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                                   (๕๐) ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด

                                   (๕๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

                                   (๕๒) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด

                                   (๕๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามกูรู จำกัด

                                   (๕๔) โครงการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เรียลเอสเตท คอนซัลแทนท์ จำกัด

                                   (๕๕) ส่วนวิจัยและพัฒนา ฝ่ายเทคนิค บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) สาขาที่ ๐๐๐๑

                                   (๕๖) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

                                   (๕๗) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                   (๕๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเวทฟีดส์ จำกัด สาขาที่ ๑

                                   (๕๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

                                   (๖๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

                                   (๖๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แวนการ์ด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสสิส จำกัด

                                   (๖๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แอคคิวพลัส อินสทรูเม้นท์ จำกัด

                                   (๖๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท นทีทอง โพลีเมอร์ จำกัด (สาขาที่ ๒)

                                   (๖๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

                                   (๖๕) บริษัท สถาบันวิจัยศาสตร์ด้านความงามและสุขภาพ จำกัด

                                   (๖๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด

                                   (๖๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด

                                   (๖๘) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด

                                   (๖๙) ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด

                                   (๗๐) ส่วนวิจัยและพัฒนาบริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด

                                   (๗๑)แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด

                                   (๗๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด

                                   (๗๓) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด

                                   (๗๔) ฝ่ายเทคนิคและพัฒนา บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

                                   (๗๕) บริษัท แม็กเนท รีเสิร์ช จำกัด

                                   (๗๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด

                                   (๗๗) หน่วยงานวิจัยผลิตภัณฑ์ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด

                                   (๗๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

                                   (๗๙) บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

                                   (๘๐) แผนกพัฒนาระบบ บริษัท วีแอลบิสซิเนสคอนซัลแตนท์ จำกัด

                                   (๘๑) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิเกรท ซายน์

                                   (๘๒) บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

                                   (๘๓) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

                                   (๘๔) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด

                                   (๘๕) บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด

                                   (๘๖) สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

                                   (๘๗) ฝ่ายวิจัย บริษัท ไทยฟูดแอนด์เคมิคอล จำกัด

                                   (๘๘) ฝ่ายวิจัย บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

                                   (๘๙) ฝ่ายวิจัย บริษัท อาหารชีวภาพ จำกัด

                                   (๙๐) ฝ่ายวิจัย บริษัท อีเทอร์นอลไลฟ์ จำกัด

                                   (๙๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท คิว อาร์แอนด์ดี จำกัด

                                   (๙๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ปราชญ์สยาม จำกัด

                                   (๙๓) บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด

                                   (๙๔) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด

                                   (๙๕) ฝ่ายเทคนิคและวิจัย บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด

                                   (๙๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แม็คโคร ฟู้ด เทค จำกัด

                                   (๙๗) ฝ่ายวิจัยและเสริมสร้างนวัตกรรม บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

                                   (๙๘) บริษัท พัฒน์กล อาร์ แอนด์ ดี จำกัด (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา)

                                   (๙๙) ผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด

                                   (๑๐๐) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด

                                   (๑๐๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จำกัด

                                   (๑๐๒) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

                                   (๑๐๓) บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

                                   (๑๐๔) หน่วยงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

                                   (๑๐๕) ฝ่ายธุรกิจที่ปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)  

                                   (๑๐๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แพนเอเซียอุตสาหกรรม จำกัด

                                   (๑๐๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จำกัด

                                   (๑๐๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ยูนิซีดส์ จำกัด

                                   (๑๐๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เมดดิคัลซอฟท์ จำกัด

                                   (๑๑๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด

                                   (๑๑๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด

                                   (๑๑๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด

                                   (๑๑๓) แผนกงานวิจัยและพัฒนา บริษัท ซีเอชวัฒนายนต์ จำกัด

                                   (๑๑๔) มูลนิธิส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย

                                   (๑๑๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เซอร์วิสเอ็นจิเนียริ่ง (1987) จำกัด

                                   (๑๑๖) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เหรียญไทย อินเตอร์พลาส จำกัด

                                   (๑๑๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

                                   (๑๑๘) บริษัท อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัด

                                   (๑๑๙) ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

                                   (๑๒๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

                                   (๑๒๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอฟูเอ็ล จำกัด

                                   (๑๒๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เเนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)

                                   (๑๒๓) ศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

                                   (๑๒๔) บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด

                                   (๑๒๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอซีอี เทคโนโลยี จำกัด

                                   (๑๒๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด

                                   (๑๒๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท บาลานซ์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

                                   (๑๒๘) บริษัท อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด

                                   (๑๒๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อูเบะไนล่อน (ประเทศไทย) จำกัด

                                   (๑๓๐) บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด

                                   (๑๓๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

                                   (๑๓๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จำกัด

                                   (๑๓๓) บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา จำกัด

                                   (๑๓๔) บริษัท ฟาร์มา นูวา จำกัด

                                   (๑๓๕) คณะบุคคลโอเอ็นเอฟ เทคโนโลยี  

                                   (๑๓๖) Innovation บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๑๓๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยยูนิเวอร์แซลออฟฟิสโปรดักส์ จำกัด

                                   (๑๓๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

                                   (๑๓๙) ฝ่ายเทคนิค บริษัท นาม สุขภัณฑ์ จำกัด สาขาที่ ๓

                                   (๑๔๐) สถาบันไทย-เยอรมัน  

                                   (๑๔๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอแลป จำกัด

                                   (๑๔๒) บริษัท โมบิแครท จำกัด

                                   (๑๔๓) แผนกวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด

                                   (๑๔๔) บริษัท สมาร์ท เอ็มเบ็ดเด็ด เน็ตเวิร์ค ซีสเต็ม จำกัด

                                   (๑๔๕) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท บี.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

                                   (๑๔๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด

                                   (๑๔๗) สายงานวิจัยและพัฒนา ควบคุมคุณภาพและสนับสนุนเทคนิค บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๔๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๑๔๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

                                   (๑๔๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท แมชีนเนอร์รี่เอ็มโปเรียม (๑๙๙๕) จำกัด

                                   (๑๕๐) บริษัท เซริบรัม ดีไซน์ จำกัด

                                   (๑๕๑) บริษัท ไลฟ์ ซายน์ คอสเมติก รีเซิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด

                                   (๑๕๒) บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (๑๙๙๔) จำกัด

                                   (๑๕๓) นายพีรเดช พูลสุข

                                   (๑๕๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด

                                   (๑๕๕) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามซีแพคบล็อค จำกัด

                                   (๑๕๖) สำนักงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๑๕๗) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สระบุรีรัชต์ จำกัด

                                   (๑๕๘) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

                                   (๑๕๙) ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด

                                   (๑๖๐) บริษัท เพาเวอร์ ซีล จำกัด

                                   (๑๖๑) แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

                                   (๑๖๒) บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด

                                   (๑๖๓) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

                                   (๑๖๔) ศูนย์วิจัย-พัฒนาและโรงงานวัคซีนต้นแบบ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด

                                   (๑๖๕) ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ดี เอ็ม ซี คอร์ป (๑๕๔) จำกัด

                                   (๑๖๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

                                   (๑๖๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด

                                   (๑๖๘) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อุตสาหกรรมคอนกรีตซีแพค จำกัด

                                   (๑๖๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท แอจจิลซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

                                   (๑๗๐) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด

                                   (๑๗๑) หน่วยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด

                                   (๑๗๒) ส่วนผลิต บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด

                                   (๑๗๓) บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๒๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๑๗๔) บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด

                                   (๑๗๕) บริษัท ศูนย์อัลแทร์เพื่อการฝึกอบรม วิจัยและพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด

                                   (๑๗๖) บริษัท เกรซเทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

                                   (๑๗๗) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

                                   (๑๗๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด

                                   (๑๗๙) ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด

                                   (๑๘๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ลัดดา จำกัด

                                   (๑๘๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

                                   (๑๘๒) ฝ่ายศูนย์เทคนิคลูกค้า บริษัท ๓ เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

                                   (๑๘๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

                                   (๑๘๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Strategy Product Development Division) บริษัท เอช.ซี.สตาร์ค จำกัด

                                   (๑๘๕) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด อินดรัสทรีส์ จำกัด

                                   (๑๘๖) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด

                                   (๑๘๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท น้ำตาลครบุรีจำกัด

                                   (๑๘๘) ฝ่ายวิศวกรรมมิเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

                                   (๑๘๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เจริญทัศน์ จำกัด

                                   (๑๙๐) บริษัท วิจัยนวัตกรรมสิ่งทอ จำกัด

                                   (๑๙๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด

                                   (๑๙๒) สำนักงานเทคโนโลยี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

                                   (๑๙๓) แผนกวิศวกรรม บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

                                   (๑๙๔) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                   (๑๙๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สาขาที่ ๑๙
                                   (ยกเลิกโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๑๙๖) สำนักงานพลังงานทดแทน บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

                                   (๑๙๗) บริษัท แอโรแคร์ จำกัด แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

                                   (๑๙๘) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด

                                   (๑๙๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

                                   (๒๐๐) ฝ่ายเทคนิคและวิจัย บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด

                                   (๒๐๑) บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด

                                   (๒๐๒) บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

                                   (๒๐๓) แผนกวิจัย บริษัท สิทธินันท์ จำกัด

                                   (๒๐๔) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด

                                   (๒๐๕) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด

                                   (๒๐๖) ฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

                                   (๒๐๗) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด

                                   (๒๐๘) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด

                                   (๒๐๙) หน่วยงาน Information Technology Office - Domestic Market บริษัท เอสซีจีซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

                                   (๒๑๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โทกามิ กรีน โปรดักส์ จำกัด สาขาที่ ๑

                                   (๒๑๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาไทยน๊อคซ์ บริษัทไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)

                                   (๒๑๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

                                   (๒๑๓) หน่วยงานพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด

                                   (๒๑๔) บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซียจำกัด

                                   (๒๑๕) หน่วยงาน System Development บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๔๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

                                   (๒๑๖) ส่วนสนับสนุนส่งเสริมการปลูกไม้ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๘๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๒๑๗) ส่วนวิศวกรรม บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด

                                   (๒๑๘) บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเชี่ยน จำกัด

                                   (๒๑๙) หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด

                                   (๒๒๐) ส่วนผลิต โรงเยื่อบ้านโป่ง บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

                                   (๒๒๑) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด

                                   (๒๒๒) แผนกสนับสนุนการผลิต บริษัท กระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)

                                   (๒๒๓) สำนักงานพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด

                                   (๒๒๔) ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

                                   (๒๒๕) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

                                   (๒๒๖) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

                                   (๒๒๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอ็ม.บี.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

                                   (๒๒๘) ส่วนผลิต บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด  

                                   (๒๒๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เคไอเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

                                   (๒๓๐) แผนกประกันคุณภาพเยื่อ และแผนกประกันคุณภาพกระดาษ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

                                   (๒๓๑) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
                                   (ยกเลิกโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)

                                   (๒๓๒) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน)

                                   (๒๓๓) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพีแรม จำกัด

                                   (๒๓๔) แผนกส่งเสริมการผลิต บริษัทกระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด

                                   (๒๓๕) ฝ่ายผลิต บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด

                                   (๒๓๖) สำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป (วิศวกรรม) บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์สงขลา (๑๙๙๔) จำกัด

                                   (๒๓๗) ส่วนผลิต โรงงานกาญจนบุรี บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

                                   (๒๓๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด

                                   (๒๓๙) ส่วนผลิตและงานประกันคุณภาพ สังกัดสำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด

                                   (๒๔๐) หน่วยงานประกันคุณภาพ ร่วมกับ หน่วยงานผลิต บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด

                                   (๒๔๑) ฝ่ายผลิตและแผนกประกันคุณภาพ บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด

                                   (๒๔๒) ฝ่ายผลิต บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด

                                   (๒๔๓) ส่วนออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายการตลาด บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด

                                   (๒๔๔) ส่วนผลิต บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)    

                                   (๒๔๕ ) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด 

                                   (๒๔๖) สำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ ขอนแก่น จำกัด

                                   (๒๔๗) แผนกประกันคุณภาพ บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด

                                   (๒๔๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศูนย์ทดสอบกลางแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

                                   (๒๔๙) แผนกพิมพ์และสำเร็จรูป ๒ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด

                                   (๒๕๐) แผนกวิจัยของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

                                   (๒๕๑) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เมดิทอป จำกัด

                                   (๒๕๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด

                                   (๒๕๓) ส่วนผลิต บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์สระบุรี จำกัด

                                   (๒๕๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด  

                                   (๒๕๕) ส่วนงานวิจัยและปรับปรุง บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

                                   (๒๕๖) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาลาดกระบัง

                                   (๒๕๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอ-อินโนวาและซินครอน จำกัด

                                   (๒๕๘) นายพิพัฒน์ วีระถาวร

                                   (๒๕๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

                                   (๒๖๐) บริษัท เดอร์มาพรูฟ เอเชีย จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๙๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๒๖๑) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  

                                   (๒๖๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

                                   (๒๖๓) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

                                   (๒๖๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

                                   (๒๖๕) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โมลีคิว (ประเทศไทย) จำกัด

                                   (๒๖๖) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เบทาโกร ฟู้ดส์ จำกัด

                                   (๒๖๗) บริษัท เคพีอี รีเซิร์ช จำกัด

                                   (๒๖๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเชีย จำกัด

                                   (๒๖๙) บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด

                                   (๒๗๐) ศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

                                   (๒๗๑) ส่วนวิศวกรรมการผลิต บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด

                                   (๒๗๒) หน่วยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

                                   (๒๗๓) บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด

                                   (๒๗๔) บริษัท อี เอส วิจัยและพัฒนา จำกัด

                                   (๒๗๕) ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด

                                   (๒๗๖) มหาวิทยาลัยบูรพา

                                   (๒๗๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอส.ที. ไรซิ่ง จำกัด

                                   (๒๗๘) สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                   (๒๗๙) สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                   (๒๘๐) ศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด

                                   (๒๘๑) บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด

                                   (๒๘๒) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดิจิตอล อีโคโนมิค จำกัด

                                   (๒๘๓) New Technology Department บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด

                                   (๒๘๔) แผนกผลิตภัณฑ์และการตลาด บริษัท บางกอก คอมเทค จำกัด

                                   (๒๘๕) บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด (วิจัยและพัฒนา)

                                   (๒๘๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด

                                   (๒๘๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอสทีเท็กซ์ไทล์ จำกัด

                                   (๒๘๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด

                                   (๒๘๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ยู-แคตตาล็อก จำกัด

                                   (๒๙๐) ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด

                                   (๒๙๑) บริษัท มิกซ์แมทพาวเวอร์ จำกัด “ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

                                   (๒๙๒) นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ

                                   (๒๙๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่นฮั่วหลีการทอ

                                   (๒๙๔) แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

                                   (๒๙๕) ศูนย์อินโนเวทีฟเทคโนโลยี บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด

                                   (๒๙๖) ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สาขาที่ ๒๐)
                                   (ยกเลิกโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๒๙๗) นายธนาธิป สะและหน่าย

                                   (๒๙๘) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด

                                   (๒๙๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท บี. ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

                                   (๓๐๐) แผนก Service Delivery บริษัท ไอทีวัน จำกัด

                                   (๓๐๑) นายไพศาล การถาง

                                   (๓๐๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทคูณ รีเสิร์ช แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์

                                   (๓๐๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

                                   (๓๐๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เมก้า ฟอร์ซ อินเตอร์ จำกัด

                                   (๓๐๕) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามมอร์ตาร์ จำกัด

                                   (๓๐๖) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ฟอสเฟตดีวิชั่น)

                                   (๓๐๗) ส่วนวิศวกรรมและโครงการ บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด สาขาที่ ๑

                                   (๓๐๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๓๐๙) จี เอ็ม วิจัย

                                   (๓๑๐) ฝ่ายเทคนิค บริษัท เบียร์ไทย (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน)

                                   (๓๑๑) บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด แผนกวิจัยและพัฒนา

                                   (๓๑๒) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทย ไดนามิค มาสเตอร์ จำกัด

                                   (๓๑๓) นายสุรัตน์ วรรณศรี

                                   (๓๑๔) บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ ทีม จำกัด

                                   (๓๑๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด

                                   (๓๑๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โมลด์ เมท จำกัด

                                   (๓๑๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด

                                   (๓๑๘) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                   (๓๑๙) สำนักวิจัยและพัฒนาบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

                                   (๓๒๐) บริษัท เฮลตี้ บี จำกัด

                                   (๓๒๑) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด

                                   (๓๒๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

                                   (๓๒๓) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด

                                   (๓๒๔) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด

                                   (๓๒๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด

                                   (๓๒๖) สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

                                   (๓๒๗) ส่วนวิศวกรรม บริษัท มงคลสมัย จำกัด

                                   (๓๒๘) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท สุรากระทิงแดง (๑๙๘๘) จำกัด

                                   (๓๒๙) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท ประมวลผล จำกัด

                                   (๓๓๐) บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด

                                   (๓๓๑) บริษัท กิสโค จำกัด

                                   (๓๓๒) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยกลาง บริษัท แสงโสม จำกัด สาขาที่ ๓  

                                   (๓๓๓) บริษัท ศูนย์วิจัยสัตว์กรุงเทพ จำกัด (สาขาที่ ๑)

                                   (๓๓๔) หน่วยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด

                                   (๓๓๕) คณะทำงานวิจัยและพัฒนา บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด

                                   (๓๓๖) ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบคุณภาพ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

                                   (๓๓๗) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท ประมวลผล จำกัด

                                   (๓๓๘) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท ธนภักดี จำกัด

                                   (๓๓๙) อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย - จีน จำกัด

                                   (๓๔๐) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท นทีชัย จำกัด

                                   (๓๔๑) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด

                                   (๓๔๒) สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์  

                                   (๓๔๓) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด

                                   (๓๔๔) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                   (๓๔๕) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัด

                                   (๓๔๕) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัด

                                   (๓๔๖) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ไร้ซ์แลนด์ กรุ๊ป จำกัด

                                   (๓๔๗) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท แก่นขวัญ จำกัด

                                   (๓๔๘) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

                                   (๓๔๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เฮมพกรีน อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  

                                   (๓๕๐) งานบริการค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตร บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

                                   (๓๕๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๑๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๓๕๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เกรทเทค ไซเบอร์เนติกส์ จำกัด

                                   (๓๕๓) ส่วนวิจัยและพัฒนา ฝ่ายเทคนิค บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

                                   (๓๕๔) สำนักงานวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศ บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด

                                   (๓๕๕) สำนักงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๓๕๖) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เบทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

                                   (๓๕๗) ศูนย์เทคโนโลยี บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด สาขาที่ ๒

                                   (๓๕๘) ฝ่ายวิจัย บริษัท เฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๓๕๙) บริษัท ซันโกลด์ โฮลดิ้ง จำกัด

                                   (๓๖๐) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

                                   (๓๖๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

                                   (๓๖๒) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

                                   (๓๖๓) ทีทีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๒๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๓๖๔) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                   (๓๖๕) หน่วยงานวิศวกรรม บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

                                   (๓๖๖) หน่วยงานบริการเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Technical Services & Development) บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด
                                   (ยกเลิกโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๓๖๗) หน่วยงานวิศวกรรม บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

                                   (๓๖๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)

                                   (๓๖๙) บริษัท สถาบันวิจัยเอ็นวี จำกัด

                                   (๓๗๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท วินเซนส์ จำกัด

                                   (๓๗๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด

                                   (๓๗๒) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไดโน่ อีเล็คทริค จำกัด

                                   (๓๗๓) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท คอร์เนล โพลิเมอร์ จำกัด

                                   (๓๗๔) คณะทำงานและวิจัยและพัฒนา บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัด (สาขา 1)

                                   (๓๗๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

                                   (๓๗๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด

                                   (๓๗๗) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามฟายน์เฆมี จำกัด

                                   (๓๗๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

                                   (๓๗๙) หน่วยงานทรัพยากรธรณีและเหมือง บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด

                                   (๓๘๐) ส่วนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

                                   (๓๘๑) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

                                   (๓๘๒) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)

                                   (๓๘๓) ฝ่ายเทคนิค บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (๑๙๙๑) จำกัด

                                   (๓๘๔) แผนกสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จำกัด

                                   (๓๘๕) Product Reliability บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด สาขาที่ ๐๐๐๐๒
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๓๘๖) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

                                   (๓๘๗) สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๓๘๘) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

                                   (๓๘๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

                                   (๓๙๐) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด

                                   (๓๙๑) แผนก GIS (Geographic Information System) บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

                                   (๓๙๒) ส่วนโปรเจค แมเนจเม้นท์ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

                                   (๓๙๓) นายชาตรี เลิศสิมา

                                   (๓๙๔) ศูนย์ Process Technology บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

                                   (๓๙๕) หน่วยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)

                                   (๓๙๖) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                                   (๓๙๗) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท อธิมาตร จำกัด

                                   (๓๙๘) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                   (๓๙๙) นายอรรถกร เก่งพล

                                   (๔๐๐) ส่วนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และพัฒนาตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

                                   (๔๐๑) Process and Materials Development บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด

                                   (๔๐๒) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

                                   (๔๐๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดัชมิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

                                   (๔๐๔) นางสาวนรารักษ์ บุตรชา

                                   (๔๐๕) สำนักงานเทคนิคและประกันคุณภาพ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

                                   (๔๐๖) หน่วยงานผลิตและบำรุงรักษา บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด

                                   (๔๐๗) หน่วยวิจัยและพัฒนาบริษัท มิลตั้น ไบโอเทค จำกัด

                                   (๔๐๘) มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                   (๔๐๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัด สาขา ๐๑  

                                   (๔๑๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท โพลีเมอร์ ฟอร์ม จำกัด

                                   (๔๑๑) หน่วยงานบริการเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Technical Services & Development) บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด
                                   (ยกเลิกโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๔๑๒) แผนกวิจัย และพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

                                   (๔๑๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๔๑๔) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

                                   (๔๑๕) หน่วยงาน Information Technology Office - Structural Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด

                                   (๔๑๖) บริษัท วีฟอร์อาร์แอนด์ดี จำกัด    

                                   (๔๑๗) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแก้ว บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

                                   (๔๑๘) ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

                                   (๔๑๙) บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

                                   (๔๒๐ ) หน่วยงาน Research and Innovation Center บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๔๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๔๒๑) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  

                                   (๔๒๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด

                                   (๔๒๓) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด

                                   (๔๒๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช จำกัด

                                   (๔๒๕) ฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรม และฝ่ายประกันคุณภาพ - บริษัท คอนวูด จำกัด

                                   (๔๒๖) หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด

                                   (๔๒๗) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

                                   (๔๒๘) ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า สถาบันวิทยสิริเมธี

                                   (๔๒๙) แผนกวิจัย บริษัท เค - แลบ จำกัด  

                                   (๔๓๐) กลุ่มงานส่งเสริมและบริการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

                                   (๔๓๑) หน่วยงาน Technology Office บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

                                   (๔๓๑) หน่วยงาน Technology Office บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

                                   (๔๓๒) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

                                   (๔๓๓) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป)  

                                   (๔๓๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๓๕) วิจัยพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๓๖) แผนก วิจัยและพัฒนา (Research & Development) บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๓๗) ฝ่ายพลังงาน (Energy Division) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)  

                                   (๔๓๘) หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

                                   (๔๓๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ยูเนี่ยนลิงค์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

                                   (๔๔๐) หน่วยงาน i-OFFICE ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

                                   (๔๔๑) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

                                   (๔๔๒) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โนวาเมดิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๔๓) ศูนย์ไซเอินทิฟิค โซลูชั่น เซอร์วิส (Scientific Solution Service Center) บริษัท ไบโอซายน์ แอมิมัล เฮลธ์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๔๔) ทีมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๔๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)  

                                   (๔๔๖) บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๔๗) ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)  

                                   (๔๔๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอ.พี.วาย.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๔๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท อี ไอเดียส์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

                                   (๔๕๐) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท คอสโม เมดิเทค จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

                                   (๔๕๑) คณะทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อาหารเสริม จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

                                   (๔๕๒) บริษัท สวีทซีดส์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

                                   (๔๕๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท สมาร์ท เซนส์ อินดัสเตรียล ดีไซน์ จำกัด่
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๕๔) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)  

                                   (๔๕๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๕๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)  

                                   (๔๕๗) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท เนเด็ค (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๕๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๕๙) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เซ็นเตอร์นิกส์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๖๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๖๑) แผนกพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรม บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๖๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๖๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมีคอลส์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๖๔) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โกลบอล อาร์แอนด์ดี จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

                                   (๔๖๕) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๖๖) วิจัยพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

                                   (๔๖๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๖๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๔๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๔๖๙) บริษัท อาร์ดี เทอร์มอล จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๔๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๗๐) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๔๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

                                   (๔๗๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๔๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๗๒) ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แพรคติก้า จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๔๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๔๗๓) ฝ่ายนวัตกรรม บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๓๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๔๗๔) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๔๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)  

                                   (๔๗๕) ศูนย์วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๔๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๗๖) ศูนย์วิจัยสุขภาพบีดีเอ็มเอส บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๙๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๔๗๗) Quality and Product Development บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๗๘) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โกเวนเจอร์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๗๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๘๐) แผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๘๑) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๘๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท นวัตกรรมภูมิปัญญาไทย จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๔๘๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๘๔) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)  

                                   (๔๘๕) ศูนย์การวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

                                   (๔๘๖) ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๘๗) สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๔๘๘) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๔๘๙) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๔๙๐) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (ยกเลิกโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๖๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๔๙๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอ็มพี-ดีเอฟไอ ไซลิทอล จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๔๙๒) ฝ่ายวิศวกรรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีบริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๔๙๓) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๔๙๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ซันกรุ๊ป เทคโนโลยี จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)  

                                   (๔๙๕) Innovation Collaboration Office บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๔๙๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท แอ๊คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๗๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๙๗) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๗๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๔๙๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๗๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๔๙๙) Polyolefins and Vinyl Technology บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๓๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

                                   (๕๐๐) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยชินวัตร
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๗๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๕๐๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็มแอนด์อีทีมเวิร์ค จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๗๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๐๒) แผนกวิเคราะห์ บริษัท แสงโสม จำกัด สาขาที่ ๐๐๐๐๑
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๗๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๐๓) กลุ่มงานเทคนิคอลเซ็นเตอร์ (Technical Center) บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๗๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๐๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลรามคำแหง
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๗๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๐๕) ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๗๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๐๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อินโนเฟรช จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๕๐๗) Innovation Collaboration Office บริษัท ไมโม่เทค จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๐๘) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๐๙) ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท เอ็มที ฟู๊ด ซิสเทมส์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๑๐) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๕๑๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)  

                                   (๕๑๒) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท อีคอนเนคชั่น จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๑๓) บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๑๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท สวีทแอนด์อินเว้นท์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๑๕) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๕๑๖) สถาบันนวัตกรรม ทีโอที
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๑๗) สถาบันนวัตกรรมและบ่อเพาะธุรกิจ บริษัท บางจาก คอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๑๘) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๑๙) แผนกวิจัยสูตร (Formulation Research Section) บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)  

                                   (๕๒๐) ) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท บลู ริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

                                   (๕๒๑) ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

                                   (๕๒๒) บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๒๓) บริษัท ไซเดน (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๕๒๔) หน่วยงาน Discovery Lab และ Digital Products บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๕๒๕) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๐๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๕๒๖) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๐๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๒๗) ส่วนงานพัฒนาเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๐๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๕๒๘) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๐๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๒๙) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีบริษัท อาร์เอ็มเอ ออโตโมทีฟ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๐๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๓๐) ฝ่ายปรับปรุงพันธุ์ บริษัท ที เอส เอ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๐๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๕๓๑) นายศักดิ์ศิลป์ วิมุกตานนท์
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๐๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๓๒) สำนักงานเทคโนโลยีเซรามิค บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๐๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

                                   (๕๓๓) แผนกวิจัยของบริษัท แดรี่โฮม จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๐๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๓๔) บริษัท พันธวณิช จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๓๕) แผนกประกันคุณภาพ บริษัท แสงโสม จำกัด (สาขา ๒)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๓๖) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๓๗) สำนักการออกแบบผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๓๘) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๓๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เบฟเทค จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๔๐) บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๔๑) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี่ บริษัท ยูเนี่ยน บัททึน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๔๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๔๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท ทรู อีโลจิสติกส์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๘๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๔๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๒๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๔๕) ศูนย์วิจัย เอสอีเอซี บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๒๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๔๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๒๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๔๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด”
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๒๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๔๘) บริษัท เคไอ วิจัยพัฒนา อ้อยและน้ำตาล จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๒๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๔๙) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๒๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๕๐) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๔๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๕๕๑) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท ซีพี รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๒๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๕๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๒๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๕๕๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โกลบอลสตาร์เทคโนโลยี จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๓๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

                                   (๕๕๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท เจียไต๋ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๓๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๕๕) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๓๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๕๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๓๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๕๗) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๓๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๕๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไซแนปส์ (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๓๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๕๙) ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๓๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๖๐) ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๓๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๖๑) สำนักวิจัยเทคโนโลยี และ นวัตกรรม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๓๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๖๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๔๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๖๓) ศูนย์วิจัยแพร็กซิส
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๔๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๕๖๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็ด ครบวงจร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๔๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๖๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ฟัน อ็อกไซด์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๔๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)  

                                   (๕๖๖) สำนักวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๔๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๖๗) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๔๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๖๘) สำนักพัฒนานวัตกรรม บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๔๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๖๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๔๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๗๐) สำนักวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๕๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๕๗๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๕๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๗๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เจ็นเซิฟ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๕๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๗๓) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๕๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๗๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๕๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๕๗๕) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๕๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๕๗๖) สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม บริษัท เอเวอร์กรีน เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๕๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๕๗๗) ) มูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๕๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๕๗๘) ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เอ มายด์ กรุ๊ป จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๕๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๕๗๙) ) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค ออโตพาร์ท
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๕๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๕๘๐) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๖๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๕๘๑) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ชล โซลูชั่น จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๖๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๕๘๒) ส่วน Quality Assurance บริษัท สยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๖๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๕๘๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท เซอร์ทิส จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๖๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๕๘๔) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท บลูสโตน จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๖๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๕๘๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อินโนพลาสซีเอ็ม จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๖๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๕๘๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท อะแวร์ เทคโนโลยี โซลูชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๖๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๕๘๗) วิศวกรรม บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๖๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๘๘) หน่วยวิจัย บริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๖๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๕๘๙) สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๖๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๙๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๗๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)  

                                   (๕๙๑) วิจัยและพัฒนา บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๗๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๙๒) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๗๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)  

                                   (๕๙๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๗๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๕๙๔) หน่วยงานวิจัย บริษัท ทริปเปิล ที อินโนเวชั่น จากัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๗๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๕๙๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็ม จากัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๗๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๕๙๖) แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิจัยนวัตกรรม บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๗๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๕๙๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท โบนาเน็กซ์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๗๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)  

                                   (๕๙๘) คณะทำงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๗๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๕๙๙) Lean Process and Machine Development บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด(มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๗๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๖๐๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท เอเมทเวิร์คส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๘๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๖๐๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๘๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๖๐๒) แผนกควบคุมคุณภาพและตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ บริษัท เอสซีจี เซรามิกซ์ จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๘๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)  

                                   (๖๐๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เอนโทรนิก้า จากัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๘๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๖๐๔) พัฒนาสินค้า บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๘๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)  

                                   (๖๐๕) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท น้าใสฟาร์ม จากัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๘๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๖๐๖) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๘๘ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)  

                                   (๖๐๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๘๙ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)  

                                   (๖๐๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท ไบโอ อีควอไลซ์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๙๐ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๖๐๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท มายา วิซาร์ด จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๙๑ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๖๑๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อีโฟลว์ซิส จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๙๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)   

                                   (๖๑๑) ส่วนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

                                   (๖๑๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สีคิ้ว บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๙๔ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)  

                                   (๖๑๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไมล์ชิฟท์โรโบติกส์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๙๕ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๖๑๔) แผนกวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม. ไอ (ไทยแลนด์) จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๙๖ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๖๑๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๙๗ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๖๑๖) ส่วน Product Reliability and Emerging Product บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทยจำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๙๘ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๖๑๗) ส่วน Pulp Production Department บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๙๙ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)  

                                   (๖๑๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ดีดี อินเตอร์แมค จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๐๐ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

                                   (๖๑๙) สายงานวิจัยและพัฒนา ควบคุมคุณภาพและสนับสนุนเทคนิค บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๐๑ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๖๒๐) ส่วน Paper Production Department บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๐๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๖๒๑) สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๐๓ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๖๒๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท 3ซี นูทราซูติคอล ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๐๔ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)  

                                   (๖๒๓) ส่วน Energy Department บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๐๕ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)  

                                   (๖๒๔) ส่วน Plant Products Management Department บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๐๖ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๖๒๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๐๗ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๖๒๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท เรโซลูชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๐๘ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

                                   (๖๒๗) ฝ่ายงาน วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ นวัตกรรม บริษัท อนันดาเทคโนโลยี จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๐๙ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๖๒๘) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๑๐ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๖๒๙) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด หน่วยงาน INDUSTRY 4.0
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๑๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๖๓๐) หน่วยงานวิจัย บริษัท โก ดิจิท จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๑๓ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)  

                                   (๖๓๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท แอสเซนด์ แทรเวิล จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๑๔ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๖๓๒) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๑๕ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๖๓๓) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๑๖ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๖๓๔) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท จีอาร์ดี เทค จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๑๗ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

                                   (๖๓๕) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โชคนำชัย ไฮ–เทค เพรสซิ่ง จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๑๘ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

                                   (๖๓๖) หน่วยวิจัยและพัฒนา บริษัท เอนซมาร์ท ไบโอเทค จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๑๙ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

                                   (๖๓๗) Product and Service Development บริษัท สยามไฟเบอร์ ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๒๐ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

                                   (๖๓๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๒๑ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๖๓๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๒๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)  

                                   (๖๔๐) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๒๓ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

                                   (๖๔๑) ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๕๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

                                   (๖๔๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๒๕ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

                                   (๖๔๓) แผนกวิจัยพัฒนา บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๒๖ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)  

                                   (๖๔๔) ฝ่ายวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๒๗ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

                                   (๖๔๕) ฝ่ายศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๓๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                                   (๖๔๖) ฝ่ายนวัตกรรม บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๓๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

                                   (๖๔๗) หน่วยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท อินโนซอฟท์บิส จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๓๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

                                   (๖๔๘) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๓๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๖๔๙) ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๓๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

                                   (๖๕๐) ฝ่ายห้องปฏิบัติการ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด

                                   (๖๕๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๓๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๖๕๒) บริษัท เขามะกอกนวัตกรรม จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๓๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

                                   (๖๕๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท นีโอรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๓๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

                                   (๖๕๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๓๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

                                   (๖๕๕) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) 
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๔๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป) 

                                   (๖๕๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๙๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป )

                                   (๖๕๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๔๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป) 

                                   (๖๕๘) ฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท แม่น้ำ พลัส จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๔๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป) 

                                   (๖๕๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท แนบโซลูท จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๔๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

                                   (๖๖๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไซมิส พระรามเก้า จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๔๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

                                   (๖๖๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๔๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

                                   (๖๖๒) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๔๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

                                   (๖๖๓) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท โมริน่า โซลูชั่นส์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๔๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๖๖๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๔๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป) 

                                   (๖๖๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๕๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป) 

                                   (๖๖๖) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเอวิชั่น บริษัท เอวิชั่น จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๕๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป) 

                                   (๖๖๗) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เอเดน ฟุลฟีลเม็นท์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๕๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

                                   (๖๖๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สินธรา จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๕๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

                                   (๖๖๙) แผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๕๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป) 

                                   (๖๗๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท ลอจิก อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๕๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) 

                                   (๖๗๑) ฝ่ายวิจัย พัฒนา และควบคุมคุณภาพ บริษัท ทีพีไอ ออล ซีซั่นส์ จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๕๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) 

                                   (๖๗๒) ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เจนซายน์ รีเสิร์ช จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๕๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป) 

                                   (๖๗๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เมดีซวิจัยและพัฒนา จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๕๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป) 

                                   (๖๗๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท กฤติยา รอยัล จำกัด (สาขา ๐๐๐๐๑)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๖๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป) 

                                   (๖๗๕) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาของบริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จํากัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๖๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป) 

                                   (๖๗๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท ทาโคเทค จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๖๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป) 

                                   (๖๗๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๖๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป) 

                                   (๖๗๘) หน่วยงาน Digital Office บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๖๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป) 

                                   (๖๗๙) ส่วนวิจัยและพัฒนาสินค้า บริษัท กุลวงศ์ จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๖๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

                                   (๖๘๐) หน่วยงานวิจัย บริษัท วินโนหนี้ จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๖๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

                                   (๖๘๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท วัน ออเทน จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๖๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๖๘๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๖๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๖๘๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา๐๐๐๐๑ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

                                   (๖๘๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา๐๐๐๐๓ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

                                   (๖๘๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา๐๐๐๐๕ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

                                   (๖๘๖) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๖๘๗) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท ซีพี แมตช์ จํากัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

                                   (๖๘๘) บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

                                   (๖๘๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไทยไอเด็นติตี้ส์ จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๖๙๐) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สาขา ๐๐๐๑๙)
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

                                   (๖๙๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

                                   (๖๙๒) บริษัท ซีเอส ทาปิโอก้า วิจัยและนวัตกรรม จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๖๙๓) แผนกงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัท อธิธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๖๙๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท มาย แพลตฟอร์ม จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๖๙๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท แชท มี จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๖๙๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๖๙๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดาต้า เน็กซ์ จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๖๙๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                                   (๖๙๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท วัน เซ็นทริค จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๐๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไทย โซลาร์เวย์ จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๐๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท แมเนจ เอไอ โซลูชั่น จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๐๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดิจิตอล เฮลท์ อินฟอร์เมติคส์ จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๐๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เอทรอน อินโนเวชั่น จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๐๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท วัน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๘) ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๐๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เน็กซ์พาย จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๐๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท อะกรินโน่ เทค แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๐๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท วัน สมาร์ท แอคเซส จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๐๘) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท ทรู ทัช จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๐๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท บลิชเทค จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๑๐) บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนอุบลสดใส จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๑๑) ฝ่ายวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม บริษัท ลีนเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                                   (๗๑๒) สำนักบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๑๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ออลเดมิคส์ จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๑๔) ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและชีวภาพ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๑๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท วันสเปซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๑๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอ็นเอฟ เฮลท์แคร์ จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๑๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ณัฐกรวิศวกรรม จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

                                   (๗๑๘) ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๑๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๒๐) บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
                                   (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

                                   (๗๒๑) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ของ บริษัท ไบโอม จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๒๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท โกลว์ พาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๒๓) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟอร์แคร์ อินโน จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๒๔) ฝ่ายวิจัย บริษัท ควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๒๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๒๖) ดร.คม กมลพัฒนะ
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๒๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท กมลพัฒน์ จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๒๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ฟินีม่า จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๗๒๙) นางสาวสุรสา มรรคศศิธร
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๗๓๐) นางสาวธนัญญา ศรีศักดิ์วัฒนะ
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๗๓๑) สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

                                   (๗๓๒) Technology & Business Development office บริษัท พรีไซซ สมาร์ท ไลฟ์ จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๓๓) Power Plant Services บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด สาขาที่ ๐๐๐๐๑
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๗๓๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท อินโนเวชั่นเทค จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๗๓๕) นางสาวพิชญ์สินี ทองคุณ
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๕) ใช้บังคับตั้งแต่วัน ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ เป็นต้นไป)

                                   (๗๓๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท ดิจิทัลสโตร์เมช จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๗๓๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท วัน จีโอ เซอร์เวย์ จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๗๓๘) Asset Performance Development บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด สาขาที่ ๐๐๐๐๑
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๗๓๙) สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๔๐) ฝ่ายวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม บริษัท ไดซิน จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๔๑) ศูนย์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท ธอทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๗๔๒) นายคณุตม์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๗๔๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เน็กซ์ เจน ชอป จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๗๔๔) Environment Energy Department บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด สาขาที่ ๐๐๐๐๑
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๗๔๕) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                                   (๗๔๖) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๗๔๗) หน่วยงาน New Solution Development บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๙๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๗๔๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท โอเพ่นแลนด์สเคป จำกัด (มหาชน)
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๙๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๗๔๙) บริษัท ลินซ์เวิร์ค จำกัด (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา)
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๙๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๗๕๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๙๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๗๕๑) ศูนย์ศึกษาและวิจัยนวัตกรรม บริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๙๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๗๕๒) ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม บริษัท จุฬาฟาร์เทค จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๙๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๗๕๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๙๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                                   (๗๕๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ซินเนติก จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๙๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป )

                                   (๗๕๕) Technology & Business Development Division บริษัท พรีไซซ เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ จำกัด
                                   (เพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๙๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

                          ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-02-2024