เมนูปิด
กิจกรรม
 
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"Growth Mindset สู่ความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุน SME "
เมื่อวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2563 โดยมีกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี กองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี
กองบริหารการเสียภาษีอิเล็กทรอนิกส์ กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กองสำรวจและติตามธุรกิจนอกระบบ
และศูนย์สารนิเทศสรรพากรเข้าร่วมการสัมมนา เพื่อร่วมกันปรับเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองในการส่งเสริมสนับสนุน SME ในปัจจุบัน
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก : โทร. 9819 , 9821 , 9822
 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-05-2020