เมนูปิด
กิจกรรม
 
 
   
      
   
       
    
 
 
 
 
     
    
  กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "Growth Mindset สู่ความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุน SME"
เมื่อวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2563 โดยมีกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
กองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กองบริหารการเสียภาษีอิเล็กทรอนิกส์
กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กองสำรวจและติตามธุรกิจนอกระบบ
และศูนย์สารนิเทศสรรพากรเข้าร่วมการสัมมนา เพื่อร่วมกันปรับเปลี่ยนแนวคิดและมุมมอง
ในการส่งเสริมสนับสนุน SME ในปัจจุบัน
    
  นางหัสกาญจน์ ภิงคารวัฒน์ ผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “มาตรการด้านภาษีสำหรับ Start up และ SMEs”
ในกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจและการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ภายใต้โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand
ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดโดยสถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)
ณ ห้อง MR 220-221 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนผู้ที่สนใจ
ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
   
    
    
   
    
 
 
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-06-2022