เมนูปิด
กิจกรรม
   
    
  กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เข้าร่วมให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากรสำหรับธุรกิจ Startup
และ SMEs ในงาน BIZ SPACE STARTUP SOLUTIONS FOR SME
จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561
ณ Glowfish Sathorn อาคารสาธรธานี 2 และวันที่ 7 สิงหาคม 2561
ณ ห้อง Auditorium อาคาร KX- Knowledge Exchange Cente
    
  นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
และนายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เข้าร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ "ภาษี e-commerce" ณ ห้องประชุมตรีรัตนพร สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการภาษี
และการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนภารกิจงานให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงพาณิชย์
   
  กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"การพัฒนาองค์ความรู้ ทางธุรกิจควบคู่ภาษีสรรพากร เพื่อส่งเสริม SMEs ไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล"
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2561 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2561
ให้กับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถเป็นผู้แทนของกรมสรรพากร
ในการประสานความร่วมมือและเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในท้องที่
    
  กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เข้าร่วมในการให้ความรู้ทางภาษี
แก่ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ
"การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากรแก่ร้านธงฟ้าประชารัฐ"
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรภาค 8
โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าปลีกตามโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
    
   เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดงานแถลงข่าว
“DEPA กับมาตรการลดภาษี 200% แห่งอนาคต” ภายในงาน
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ
ผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
(ผู้แทนกรมสรรพากร) และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการ SMES ไทย ใช้ซอฟต์แวร์ของผู้ประกอบการไทยที่ขึ้นทะเบียนกับ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน
    
  กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ
“สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ SMES ที่ไม่ควรพลาด” ในงานสัมมนา “SMES ฟิต...เดินหน้าต้องกล้า “ก้าว”
ซึ่งจัดโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และโรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
โดยมีผู้ประกอบการในท้องที่เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
    
  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
(The Association of Thai Software Industry (ATSI) ได้จัดงาน
Thailand Software Fair 2017 (TSF 2017) ขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อยกระดับ
และขับเคลื่อนธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ พร้อมทั้งมีการจัดเสวนา
ในหัวข้อ SMEs ต้องรู้ : การเตรียมตัวเข้าสู่การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในวันดังกล่าว
ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในหน้าที่
ผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับ
สมาคมธนาคารไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก
    
  นายอัคริศ จงอยู่สุข ผู้แทนกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เข้าร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภาษีที่ SMEs ต้องรู้” และ “ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์”
ให้กับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
โครงการอบรมดังกล่าวจัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใต้โครงการ “บัญชี ชี้ช่องรวยประจำปี พ.ศ.2561”
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้ตระหนักถึง การจัดทำบัญชี
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและภาษีอากร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ ทางภาษีใหม่ๆ
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอย่างถูกต้องในระยะยาว
    
  กระทรวงการคลังได้จัดสัมมนาภาษี พาสุขยุค 4.0 เป็นตามโครงการคลีนิคภาษีกระทรวงการคลัง
โดยมีผู้แทนจากกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต เป็นวิทยากรบรรยาย
รวมถึงทีมงานหมอภาษีที่ให้คำแนะนำ และปรึกษาปัญหาทางด้านภาษีจากหน่วยงาน 3 กรมภาษี
ในการนี้ มีผู้แทนจากกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กรมสรรพากร เข้าร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายหัวข้อ “ขายออนไลน์ให้คล่อง ด้วยภาษีที่ถูกต้อง” ณ ห้อง Ballroom1 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ SMEs ต้องรู้และไม่ควรมองข้าม”
ณ ห้อง Panorama โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
    
    
    
    
    
    
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-06-2022