เมนูปิด
SME
  
 
  
 

1. ยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

2. หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินในอัตราเร่ง

 

3. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ

 

4. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

5. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

6. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม SME ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

7. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม New Start Up ในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ

 

8. ขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี ให้แก่วิสาหกิจชุมชน

  
  
  
  
  
 
 
กองบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
  
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-03-2023