เมนูปิด
กิจกรรม
 
    
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการหลักสูตร "บัญชี...ชี้ช่องรวย" ให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยมีผู้แทนกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ภาษีธุรกิจ รู้ก่อนถูกปรับ" เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี งบการเงิน และภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการ
    
 ผู้แทนกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ นวัตกรรมภาษี เพื่อ SME 4.0 จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย สำนักงานใหญ่ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup เพื่อสร้างความสมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากรอย่างถูกต้องสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
    
 รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ "การพัฒนา SME ไทยไปสู่ SME4.0" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ มาตการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดา ประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
    
    
    
    
 
 
 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-06-2022