เมนูปิด
กิจกรรม
 
 
     
    
  กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "Growth Mindset สู่ความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุน SME"
เมื่อวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2563 โดยมีกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
กองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กองบริหารการเสียภาษีอิเล็กทรอนิกส์
กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กองสำรวจและติตามธุรกิจนอกระบบ
และศูนย์สารนิเทศสรรพากรเข้าร่วมการสัมมนา เพื่อร่วมกันปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
มุมมองในการส่งเสริมสนับสนุน SME ในปัจจุบัน
    
  นางหัสกาญจน์ ภิงคารวัฒน์ ผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ มาตรการด้านภาษี
สำหรับ Start up และ SMEs” ในกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจและการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนภายใต้โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme
for SMEs in Thailand ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดโดยสถาบัน SMI
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ณ ห้อง MR 220-221
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
โดยมีผู้ประกอบการ SMEsตลอดจนผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
   
 
    
    
   
    
 
 
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-07-2022