เมนูปิด
กิจกรรม
    
    
  นายวีระ ภักดีนฤพัทธ์ ผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องภาษี”
ในงานสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการบัญชีและภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ
ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ณ ห้องประชุมวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2562
   
  กรมสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดการเสวนาเรื่อง
“มาตราการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ
ภายใต้การบูรณาการร่วมกัน 5 หน่วยงาน” ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2562 - 30 เมษายน 2562
โดยจัดขึ้นที่ ชลบุรี เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สงขลา นครปฐม ขอนแก่น นครสวรรค์ นครราชสีมา
ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร มีผู้ประกอบการ SME ในท้องที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
   
  กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ก้าวสำคัญ
ธุรกรรมการเงินด้วยบัญชีเดียว” ในงานสัมมนา “SMEs ชั้นดี เริ่มที่บัญชีเดียว”
ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม Swissotel le Concorde รัชดาภิเษก กรุงเทพ
โดยมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
   
  กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้แทนกรมสรรพากรทั่วประเทศ
เข้าร่วมผนึกกำลังเสริมสร้างความรู้ทางภาษีอากรควบคู่ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)
ในหัวข้อ "อยากรวย อยากรุ่ง มุ่งทำ...บัญชีเดียว" และ "SMART SMEs บริหารบัญชี 4.0"
จัดโดยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2561 - 25 มกราคม 2562
โดยจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี นครสวรรค์ ตรัง ฉะเชิงเทรา มุกดาหาร และบุรีรัมย์
มีผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และไลฟ์สไตล์
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
   
  กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นวิทยากรการเสวนา
ร่วมกับนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในหัวข้อ" นวัตกรรมนำธุรกิจ ปรับความคิดพิชิตความสำเร็จ"
จัดโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และภาคีสมาคมท่องเที่ยวไทย
เพื่อให้ความรู้ทางด้านภาษีสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวรับฟังเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก : โทร. 9819 , 9821 , 9822
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-06-2022