เมนูปิด
กิจกรรม
 
          กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เข้าร่วมโครงการ " คบจ.เสริมแกร่งผู้ประกอบการ SMEs ค้าปลีก จังหวัดอ่างทอง "
15 มิถุนายน 2565   ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านบัญชี ภาษีอากร การเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของ สสว.และสถาบันการเงินรวมถึงการมุ่งเน้นสนับสนุนส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึงนโยบายรัฐและสามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสถาณการณ์ปัจจุบัน
 
 
 
 
  
   
   
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก : โทร. 9819 , 9821 , 9822
 

ปรับปรุงล่าสุด: 20-07-2022