เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่  108)

เรื่อง    กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี  การชำระภาษี  และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

---------------------------------------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ดังต่อไปนี้

 

                    ข้อ 1  กำหนดให้การยื่นรายการข้อมูลตามแบบ ภ.ง.ด. 94 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th เป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ตามมาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 

                            การยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้กับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเกินกำหนดเวลาตามที่กำหนดในข้อ 3

 

                   ข้อ  2   ผู้มีเงินได้ที่มีความประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามข้อ 1 จะต้องยื่นคำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่ออธิบดีกรมสรรพากรแล้ว   มีสิทธิยื่นรายการข้อมูลตามแบบ ภ.ง.ด.94 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์(Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th โดยให้ถือเป็นสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้อีกแห่งหนึ่ง

 

                   ข้อ 3   การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ยื่นรายการเงินได้เฉพาะตามมาตรา 40(5)(6)(7) หรือ (8) ไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วย  หรือไม่ ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ภายในเดือนกันยายนของทุกปีภาษี โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีวันสุดท้ายของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตรงกับวันหยุดราชการ ให้ยื่นได้ภายในวันทำการถัดไป และให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ภายในเวลา 22.00 นาฬิกา ของแต่ละวัน

 

                   ข้อ 4   ผู้มีเงินได้ต้องชำระภาษี (ถ้ามี) พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การชำระเงินภาษีดังกล่าวจะต้องใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Payment) หรือจะใช้วิธีการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารก็ได้

 

                   ข้อ 5  ให้ผู้อำนวยการกองคลัง กรมสรรพากร เป็น "เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร" เพื่อรับชำระเงินภาษี  

         

              ข้อ 6  การเสียภาษีเงินได้ตามประกาศนี้  ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์ เมื่อได้มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร และได้รับใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรตามจำนวนเงิน ซึ่ง เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร" ตามข้อ 5 ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้วการลงลายมือชื่อตามวรรคหนึ่งจะจัดพิมพ์ขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก็ได้

 

              ข้อ 7    ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการยื่นรายการตั้งแต่วันที่1 กันยายน พ.ศ. 2545  เป็นต้นไป

 

                                                          ประกาศ ณ วันที่ 14  สิงหาคม  พ.ศ. 2545

 

 

ศุภรัตน์  ควัฒน์กุล

(นายศุภรัตน์  ควัฒน์กุล)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022